news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.


GENERALNO

BizniSoft razvojni Tim izvršio je implementaciju novog proizvoda BizniSoft Safeguard za automatsko arhiviranje vaših BizniSoft podataka na našim serverima. Za više informacija pogledajte video prezentaciju klikom na link:

BizniSoft Safeguard - Izbor komponenti za instalaciju BizniSoft Safegurd - Meni

Izvršen je upgrade BizniSoft ekstenzije na verziju 2.7 na Chrome i Edge web-prodavnici. Ispravljene su sitne greške u bojama nekih fontova.

U tabu Vezni dokumenti dodato je polje Preuzmi kojim je omogućeno da se preuzme vezni dokument koji je dodelio neki drugi operater (a što je neophodno kako bismo obrisali konkretni vezni dokument):

Tab Vezni dokumenti - Preuzimanje veznog dokumenta drugog operatera

Onemogućen je unos poslovnog partnera označenog kao Poljoprivrednik i štikliranom opcijom da je u sistemu PDV. Sa aspekta programa poljoprivrednici koji su u sistemu PDV moraju biti označeni kao preduzetnici.

OPŠTI ŠIFARNICI

Implementirane su kolone Datum i vreme izmene i Operater u sledećim tabelama modula Opšti šifarnici:

 • Tabela poreskih stopa
 • Tabela vrednosti akciza
 • Spisak PTT brojeva
 • Tabela računa PK-1 knjige
 • Tabela računa KPO

 Opšti šifarnici - Kolone Datum i vreme izmene i Operater

Implementirana su dodatna polja u Šifarniku artikala u tabu Vrste PDV prometa za definisanje oznake i šifre poreskog oslobođenja za eFakture na nivou artikla. Pravilo postavljeno u ovom tabu konsultovaće se prilikom izrade fakture i automatski će biti upisano u adekvatnom polju u tabu Specifikacija/POS za definisani dokument:

Artikli - Proizvodi - Oznake i šifre poreskog oslobođenja Specifikacija - POS - Poreska oslobođenja za eFakture

U Tabeli računa pogonskog knjigovodstva ubačeno još jedno polje: Objekat. Podrazumevano je 0 i znači da se odnosi na sve objekte ali može da se unese i za konkretan objekat:

Tabela računa pogonskog knjigovodstva - polje Objekat

ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE

Uvedene su dve nove prečice u funkciji Interni račun robe - Obrada dokumenta - Formiranje naloga na osnovu prodaje iz objekta 2 – Aktuelne cene pomoću kombinacije tastera ALT+A i na osnovu prodaje iz objekta 2 – Prodajne cene ALT+O:

Interni račun robe – Prečice ALT+A i ALT+O

Procedura formiranja dokumenta Otpis po zakonskim limitima - Formiranje naloga – Na osnovu procenta kala dopunjena je dodatnim dijalogom: Da li želite da se konsultuju i interni prijemi? Prilikom potvrde ovog dijaloga, konsultovaće se i ulazi preko internih računa i internih prijema:

Otpis po zakonskim limitima - Formiranje naloga – Na osnovu procenta kala 

Izvršen je redizajn forme Preporučene cene uvođenjem kolona Datum DO i šifre objekta (koja je opciona, dakle: može ali ne mora da se unese). Aktivacijom novog konfiguracionog parametra 10946 - Preporučene cene su zaključane cene sve prethodno unete preporučene cene u tabeli, tretiraće se kao šifarnik u kom su već definisane zaključane cene (na nivou objekta ili na nivou firme, itd) i biće ponuđene prilikom obrade kalkulacija, internih računa i nivelacija, bez mogućnosti da ih operater prilikom obrade ovih dokumenata izmeni:

Preporučene cene - Kolone Datum DO i šifra objekta

U formama Profaktura / Otpremnica / Računa, u polju Količina omogućeno je pokretanje posebne forme za unos količine za izabrano pakovanje (komercijalno pakovanje, paletno pakovanje, transportno pakovanje) ukoliko je prethodno čekirano odabrano pakovanje u Šifarniku artikla i uneta određena količina:

 • / (kosa crta) - komercijalno pakovanje - KP Količina
 • * (zvezdica) - transportno pakovanje - TP Količina
 • p (slovo "p") - paletno pakovanje - PP Količina

Unos količine za izabrano pakovanje

U formi Izlaz robe u polju Cena omogućen je preračun jedinične cene pristiskom na taster * (zvezdica). Program će unetu vrednost podeliti sa količinom i izračunati jediničnu cenu artikla:

Preračun jedinične cene

U poslednjim ažuririranjima verzije, značajno je modifikovana funkcionalnost unosa i obrade eksternih troškova po ulaznom dokumentu i funkcija uvoza robe:

 • Stavka Carina se sada može uneti u bilo kojoj stavci u specifikaciji eksternih troškova za razliku od dosadašnjeg načina unosa carine - morao je da bude prvi slog, redni broj 0.
 • Dodato je novo obeležje Carina kojom se identifikuje stavka koja se odnosi na PDV po osnovu carine:

Uvozna kalkulacija - PDV po osnovu carine

 • Prilikom unosa stavke Carina, šifra dobavljača (00000) se sada više ne prikazuje - polje ostaje prazno.
 • U specifikaciji eksternih troškova, ukoliko se doda nova stavka sa šifrom dobavljača koja je prethodno već uneta u nekoj stavci specifikacije, program će automatski ponuditi isti broj fakture, datum i datum valute:

Uvozna kalkulacija - Troškovi-uvozni PDV

 • Implementiran je interni šifarnik Tabela opisa specifikacije eksternog troška koji se poziva pomoću tastera + u polju Opis troška:

Uvozna kalkulacija - Tabela opisa specifikacije eksternog troška

 • Ukoliko se u specifikaciji eksternih troškova unese carina (šifra dobavljača = prazno polje), u polju Broj fakture program automatski upisuje Broj JCI (a ne broj fakture dobavljača kako je bilo do sada).
 • Modifikovana je štampa kalkulacije/prijemnice ukoliko se uvoz radi iz cariskog magacina: u naslovu je dodata napomena da je prijem iz carinskog magacina i neće se štampati polje Vrednost po fakturi – ono je u ovom slučaju višak.
 • Ukoliko se uvoz radi iz carinskog magacina, na osnovu šifre dobavljača, broja dokumenta dobavljača i šifre carinskog magacina, automatski će se popuniti sledeća polja: Šifra valute, Kurs, Datum i Datum valute.
 • Implementirana je provera u zaglavlju koja onemogućava unos stavki uvozne kalkulacije ukoliko prethodno nije popunjeno polje Broj i datum JCI. Ova provera je i do sada postojala ali se vršila prilikom unosa stavke dokumenta.

FINANSIJSKO POSLOVANJE

Omogućeno je automatsko preuzimanje tekućih računa unetih u tabeli Matični podaci firme u tabelu Registar računa za obradu izvoda čime se eliminiše potencijalni problem prilikom korišćenja funkcije Obrada izvoda u elektronskom formatu ukoliko prethodno nije unet tekući račun.

Implementirana je provera u funkciji Zatvaranje stavki kod formiranja ZST naloga, da li za sve stavke postoji vezni dokument. Ukoliko neka nema, javiće se poruka Sve selektovane stavke moraju imati popunjeno polje DOKUMENT VEZA. Koristite funkciju "Popuni dok.vez."!“:

Dugme Popuni dok.vez. je reimenovano u Popuni dok.vez.OS čija se funkcionalnost nije promenila - i dalje podrazumeva popunjavanje polja Dok.veza u otvorenim stavkama random vrednoišću BSID_XXXXX. Dodato je novo dugme Popuni dok.vez.ZS koje isto to radi u zatvorenim stavkama (i samim tim iste “otvara”):

Popunjavanje polja dokument veza u zatvorenim stavkama

Dodata je kolona Osnovni broj naloga u Knjizi primljenih/izdatih računa i checkbox Dodatna polja za prikaz ove kolone i kolona eFaktura, SEF i EEO PDV u štampi izveštaja. Po istom principu, u formi Knjige evidencije prometa dodat je nov checkbox Osn.brnal za izbor i prikaz kolone originalnog broja naloga (broj naloga bez eventualnog sufiksa) u štampi izveštaja:

Knjiga primljenih/izdatih računa – prikaz kolone Osnovni broj naloga Knjiga evidencije prometa - prikaz kolone Osnovni broj naloga

Dodat je checkbox Potražuje u formi Računa troška čijom je aktivacijom omogućeno knjiženje troška na potražnu stranu definisanog konta što je potrebno u nekim specifičnim situacijama (knjiženje prijema knjižnog zaduženja sa avansom):

Račun troška - checkbox Potražuje

OBRAČUN ZARADA

Dodata je kolona Proknjižen u formama Obračun zarada, Obračunu ostalih ličnih primanja i Isplata licima van radnog odnosa koja signalizira korisniku da je nalog prethodno već proknjižen:

Obračun zarada - LD nalog je već proknjižen u finansijskom Obračun ostalih ličnih primanja - LD nalog je već proknjižen u finansijskom Isplata licu van radnog odnosa - LD nalog je već proknjižen u finansijskom

U matičnoj knjizi radnika, u ugovorenim iznosima zarada je dodato novo dugme Promeni za sve, čija je funkcija da svim zaposlenima doda novodefinisani iznos ugovorene zarade (poslednje upisani kod selektovanog zaposlenog). Ova akcija će modifikovati/dodati ugovoren iznos zarada kod svih radnika sa istim elementima. Ovo se može iskoristiti kada se menja minimalna cena rada i slično:

Ugovoreni znosi zarada - Promeni za sve

U formi Vrste prihoda lica van RO ubačena je još jedna tabela gde je moguće specificirati konta po različitim kontnim planovima. U gornjoj tabeli će se prikazati konta u skladu sa kontnim planom aktuelne firme. Ova konta se sada konsultuju prilikom obračuna za isplatu licu van RO. Sve izmene konta se sada vrše u novoj, donjoj tabeli za aktuelni kontni plan selektovane firme:

Vrste prihoda lica van RO - Specifikacija konta po različitim kontnim planovima

PROIZVODNJA

Implementirana je mogućnost unosa/izbora standardnih napomena za vrstu dokumenta RD u Radnom nalogu proizvodnje:

Proizvodnja - Standardna napomena za radni nalog

ADMINISTRACIJA

Implementiran je novi konfiguracioni parametar 10944 - Obračun zarada - onemogući automatsko formiranje virmana ukoliko korisnik ne želi automatsko formiranje virmana na osnovu selektovanog obračuna.

Dodat je novi pregled podataka u formi Arhiviranje (backup) podataka koji za selektovanu bazu prikazuje sve postojeće tabele, veličine tabela i ukupno upisanih slogova u istoj:

Arhiviranje - backup podataka - Prikaz podataka za selektovanu bazu

Implementirana je nova vrsta entiteta u Konfigurisanju BizniSoft-a pod nazivom BizniSoft i predstavlja u stvari vrstu standardnih parametara, koji važe na nivou celog programa bez obzira na entitet. Takođe, selektovanjem ovog taba izvršiće se filtriranje postavljenih parametara na način da se vide samo parametri za entitet BizniSoft. U skladu sa tim, ukinut je parametar  20022 - Omogući izmenu standardnih parametara:

Konfigurisanje BizniSoft-a Entitet BizniSoft

BIZNISOFT POS

U novijim verzijama došlo do promene načina unosa valuta plaćanja i napomene prilikom izdavanja fiskalnih računa u aplikaciji BizniSoft POS, tako da se one sada unose u formi za naplatu pre samog izdavanja fiskalnog računa. Naknadna izmena i/ili unos ovih podataka u BizniSoft POS-u je onemogućena i oni se po potrebi sada mogu naknadno uneti/izmeniti samo u formi Knjiženja prometa aplikacije BizniSoft. Prethodni panel pod nazivom Avansni računi je reimenovan u Virmanski računi:

BizniSoft POS - Valute plaćanja Knjiženje prometa Virmanski računi Virmanski računi Valute plaćanja

Omogućena je pretraga pomoću prečice CTRL+F u svim tabelama ove aplikacije.

Implementiran je novi konfiguracioni parametar 10947 – Dodaj podatke o kupcu u polje za reklamu fiskalnog računa. Ovaj parametar u kombinaciji sa parametrom 10558 - Štampaj instrukciju za plaćanje na virmanskom računu može dati izgled fiskalnog računa kao što je prikazano u ekranskom primeru:

Izgled štampe fiskalnog računa nakon aktivacije parametra 10947 Dodaj podatke o kupcu u polje za reklamu fiskalnog računa

Funkcionalnost parametra 10562 – Tekući račun za parametar 10558 je malo izmenjena tako da se za tekući račun za uplatu koji će se odštampati na fiskalnom prvo uzima vrednost ovog parametra. Ukoliko je prazno ili nije postavljeno, uzeće se tekući račun definisan u šifarniku objekta. Ako je i to prazno, uzeće se tekući račun broj 1 iz matičnih podataka firmi. Ukoliko je i to prazno informacija o uplati na tekući račun neće biti odštampana,

Implementiran je još jedan izveštaj u tabu Izveštaji – Statistike – Pregled po stolovima u BizniSoft POS-u koji može da se štampa isključivo ukoliko BizniSoft POS radi u restoranskom režimu:

BizniSoft POS - Izveštaji – Statistike – Pregled po stolovima

U poslednjim ažuriranjima verzije je izmenjen rad sa Dodacima/Prilozima u BizniSoft-POS-u. U Šifarniku dodataka/priloga artiklima dodato je još jedno checkbox polje - Svi artikli:

Šifarnik dodataka/priloga artiklima

Ukoliko je na nekom prilogu čekirano novo polje Svi artikli, taj prilog će biti omogućen za bilo koji artikal koji u šifarniku artikla u tabu Osnovni podaci ima čekirano polje Postoje dodaci za artikal:

BizniSoft POS - Dodaci artikala

Pored toga, u BizniSoft POS-u dodat je tab Napomena, koji je vidljiv samo u restoranskom režimu i služi isključivo za štampu na nefiskalnom isečku uz napomenu da uneta napomena neće biti vidljiva prilikom nove porudžine za taj sto:

BizniSoft POS - Restoranski režim - Unos napomene Štampa nefiskalnog isečka


BIZNISOFT TIM

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs