news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.


GENERALNO

Unapređena je procedura formalne provere ispravnosti unete e-mail adrese prilikom slanja mail-a direktno iz programa (opcija Kontakt). Ukoliko e-mail nije formalno validan, program će prikazati grešku:

Kontakt - Provera validnosti e-mail adrese

Prilikom izvoza BizniSoft Reporta u Excel/OpenOffice format pojaviće se poruka sledeće sadržine: Pažnja: Navedeni izveštaj je optimizovan za štampu i izvoz u željeni format može biti neuoptrebljiv za dalju obradu. Za potrebu naknadne obrade podataka u željenom formatu koristite neki od standardnih, naprednih i pregleda u tabeli:

Sistemska poruka prilikom pokretanja eksporta BizniSoft Reporta

OPŠTI ŠIFARNICI

Prilikom preuzimanja podataka poslovnog partnera (BizniSoft/APR web servis), omogućeno je ručno definisanje nove šifre pomoću opcije Shift+F1 – Postavi šifru:

 Pretraga podataka o poslovnim subjektima - Shift+F1 – Postavi šifru

U pregledu BizniSoft Servisa za prikaz podataka o partneru - Internet adresa poslovnog partnera predstavljena je u vidu linka na koji korisnik može da klikne:

BizniSoft Servis za prikaz podataka o partneru - Internet adresa

U podsistemu Opšti šifarnici uveden je novi podmeni Entiteti poslovanja sa sledećim funkcijama:

  • Poslovni atributi
  • Poslovni partneri
  • Poslovni kontakti

Dakle, Poslovni atributi i Poslovni partneri su sada prebačeni u novi meni Entiteti poslovanja. Poslovni kontakti uklonjeni su iz podsistema Odnosi sa klijentima:

 Opšti šifarnici - Entiteti poslovanja

Funkcionalnost štampe labele premeštena je u tab Napomena:

Poslovni partneri – Labela

Omogućeno je brisanje šablona i promena pozicije određenog Polja po želji uvođenjem dodatnih opcija:

Šabloni polja po želji

U Šifarniku poslovnih partnera implementiran je checkbox Aktivan koji je podrazumevano čekiran za sve partnere. Za prikaz ove kolone, potrebno je u šifarniku poslovnih partnera aktivirati ALT+F1-Prikaz svih kolona. Ukoliko je potrebno partneru dodeliti status neaktivan, potrebno je odčekirati polje Aktivan kako bi se slog uklonio iz prikaza. Prikaz svih neaktivnih partnera omogućen je pokretanjem opcije F3-Prikaži sve po uzoru na istu funkcionalnost u tabelama Matični podaci firme, Matična knjiga radnika i Matični podaci lica van RO:

 Poslovni partneri - Kolona Aktivan Poslovni partneri - F3 Prikaži sve

Prilikom pretrage poslovnih partnera (CTRL+F, F1, F7, F8, F10, F11), ukoliko nije aktivirano dugme F3-Prikaži sve, isti se neće uzimati u obzir.

ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE

Izvršen je redizajn komponente skaliranja za prihvatanje avansa. Ova izmena je implementirana (osim u fakturama i nasleđenim formama) i u ostalim relevantnim formama (kalkulacije i nasleđene forme, pazari i finansijske transakcije):

Komponenta skaliranja za prihvatanje avansa

Implementirana je nova forma izveštaja Obaveštenje o umanjenju PDV za dokument Povraćaj robe dobavljaču:

Povraćaj robe dobavljaču - Obaveštenje o umanjenju PDV

Omogućen je izbor opcije Kataloški broj u mapiranjima za uvoz kataloških brojeva iz Excel fajla u formama predračuna, računa, kalkulacija, uvoznih kalkulacija, nivelacija i nasleđenih formi pod uslovom da je prethodno aktiviran parametar 10194 - Prikaži kataloški broj u obradi dokumenta. Opcija uvoza kataloškog broja primenjiva je i u formi Definisanje prodajnih cenovnika:

Kataloški broj - Uvezi iz Excel-a Mapiranja - Kataloški broj

U formi zavisnih troškova Uvozne kalkulacije, u tab-u Troškovi/Uvozni PDV ukoliko je dobavljač strano pravno lice, nakon unosa šifre strane valute i iznosa u valuti, dinarski iznos u polju Bez PDV biće automatski popunjen:

Uvozna kalkulacija - zavisni troškovi

Omogućena je akcija selektovanja više slogova pomoću prečice sa CTRL+Shift prilikom dodeljivanja ili uklanjanja većeg broja entiteta (artikla, partnera, konta...) na atributima:

Poslovni atributi - Selektovanje više slogova

Izveštaj starosti zaliha iz izveštaja iz robnog prometa, proširen je novim tipom pregleda, Pregled u tabeli – Tip 2:

Izveštaj starosti zaliha - Pregledu u tabeli – Tip 2

Omogućen je prikaz cene iz prodajnog VP cenovnika (ukoliko postoji) u Info panelu:

Prikaz cene iz prodajnog cenovnika u Info panelu

FINANSIJSKA OPERATIVA

Omogućena je dodatna opcija u Evidenciji kompenzacija kojom se vrši zatvaranje stavki po eksternom dokumentu Zatv.po ekst.dok:

Evidencija kompenzacija - Zatvaranje po eksternom dokumentu Evidencija kompenzacija - Efekat zatvaranja po eksternom dokumentu

ELEKTRONSKE FAKTURE

U Pregledu primljenih/poslatih eFaktura omogućeno je selektovanje više dokumenata pomoću prečice CTRL+Levi klik miša. Klikom na novo polje Štampaj sel. selektovani dokumenti se automatski šalju i skladište u tabu Za štampu:

Pregled primljenih - poslatih eFaktura – Štampa dokumenata

ADMINISTRACIJA

Implementiran je novi konfiguracioni parametar 10999 - Dnevna otprema konsultuje definisan period (podrazumevano se konsultuje Datum DO iz zaglavlja programa).

Prilikom prebacivanja parametra u desni ekran BizniSoft konfiguratora, dodati parametar će se radi lakšeg uočavanja automatski selektovati:

BizniSoft Konfigurator - Automatsko selektovanje dodeljenog parametra

BIZNISOFT POS

Dodata su još dva tipa razloga brisanja računa u Pregledu brisanih stavki:

Pregled brisanih stavki - Tip brisanja

U tabeli Pregled brisanih stavki (u modulu Robno-trgovina i u BizniSoft POS-u) dodate su nove kolone: kolona Šifra objekta, ukupna Vrednost obrisanih stavki i podatak o ukupnom broju obrisanih stavki iz kolone Rbr.st. što operateru omogućava da može da vidi ukupan broj brisanih računa kao i njihovu ukupnu vrednost pomoću filtera po objektima i po operaterima. Omogućen je efikasan pregled brisanih stavki po objektima, bez prethodne promene objekta pomoću prečice na tastaturi F1 – Pretraga po objektu ili F2 – Svi objekti:

Pregled brisanih stavki po objektima

Implementiran je novi konfiguracioni parameter 11000 - Onemogući brisanje računa iz forme knjiženja kasa prometa kako bi se izbegla opasnost brisanja računa koji su prethodno fiskalizovani.

U Pregledu virmanskih računa omogućena je aktivacija filtera pomoću tastera F4 za račune čiji je način plaćanja prenos na račun:

Pregled virmanskih računa - Prenos na račun

 

BIZNISOFT TIM

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs