news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.


GENERALNO

U najnovijim postavkama verzije, modifikovan je i unapređen sistem notifikacija. Notifikacije su premeštene u zaglavlje programa - u glavnoj aplikaciji i u BizniSoft POS-u.

BizniSoft Notifikacije - Izgled glavnog ekrana BizniSoft POS - Notifikacije BizniSoft Notifikacije - Nova obaveštenja

Klikom na tab Pošalji obaveštenje a zatim izborom opcije Prilog omogućeno je slanje tekstualne poruke uz mogućnost dodavanja priloga – bilo kog dokumenta sačuvanog na nekoj od lokacija računara. Aktivacijom checkbox-a Ostale opcije omogućeno je konsultovanje tabele raspoloživih BizniSoft dokumenata. Čekiranjem opcije Za firmu – klijenta omogućeno je slanje notifikacije za konkretnu firmu na koju se poruka odnosi:

BizniSoft Notifikacije - Opcije dodavanja priloga

Pored izmena 21.11.2023. god. u programu vezanih za eFakture, na našem sajtu je postavljena nova verzija programa Build: 22810 od 24.11.2023. god. u kojoj su dorađene procedure za sinhronizaciju eFaktura u skladu sa najavljenim izmenama SEF-a (verzija 3.4.9). Ove izmene na DEMO okruženju portala ažurirane su sa datumom 23.11.2023. god.

Izmene se odnose za korisnike koji sistemu pristupaju putem aplikativnog interfejsa (API) za procedure koje preuzimaju primljene i poslate fakture. SEF je ograničio period preuzimanja eFaktura na mesec dana u jednom ciklusu sinhonizacije, tako da BizniSoft neće moći da preuzme fakture od početka godine do tekućeg datuma kao što je radio do sada.

Zbog toga je u BizniSoft-u, u formi Izvrši sinhronizaciju eFaktura, dodata opcija Preuzmi eFakture za period, gde se definiše period OD – DO za koji će se preuzeti fakture prema instrukcijama koje je SEF definisao:

Sinhronizacija eFakture - Preuzmi eFakture za period

Program standardno nudi period od mesec dana od datuma koji je definisan u zaglavlju u polju DO za Period. Ukoliko je odabrani period veći od mesec dana, program će prijaviti grešku. Ukoliko je odabrani period do mesec dana, preuzeće se fakture za odabrani period:

Sinhronizacija eFakture - Poruka o nastaloj grešci

Važno obaveštenje: Korisnici koji imaju verziju BizniSoft-a stariju od datuma 24.11.2023. god. i builda: 22810 i za korisnike koji još uvek koriste v11, od trenutka ažuriranja SEF-a na produkcionom portalu (u ovom momentu ne znamo kada će se to desiti), preuzimanje eFaktura u pregledu poslatih i primljenih eFaktura neće biti moguće u ovoj godini, a u sledećoj godini biće preuzete samo za mesec januar, odnosno sve fakture (poslate/primljene) koje će biti evidentirane na SEF-u posle 31.01. u sledećoj godini neće biti preuzete u BizniSoft ni u pregledu poslatih ni u pregladu primljenih eFaktura.

Od 09.11.2023. svi naši proizvodi (BizniSoft, BizniSoft POS, Safeguard, instalacioni fajl kao i svi naši prateći DLL-ovi) su digitalno potpisani DP Products sertifikatom što predstavlja garanciju i pokazatelj da konkretan softver dolazi od navedenog proizvođača i služi kao zaštita i prevencija od naknadnog menjanja (od strane virusa, hakerskih napada i slično):

BizniSoft instalacioni fajl - Informacije o digitalnom sertifikatu Dijalog za pokretanje instalacionog fajla

ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE

Implementirana su dva nova polja u delu naprednih izveštaja iz robnog - Ukalkulisana RUC Izlaz i Ukalkulisana RUC Ulaz:

Izveštaji iz robnog prometa - Ukalkulisana RUC Izlaz Napredni izveštaji iz robnog prometa - Ukalkulisana RUC Ulaz

Uvedena je provera pre automatskog formiranja dokumenta da li su sve stavke na izabranim dokumentima za formiranje potvrđene i ukoliko nisu, program će signalizirati adekvatnom sistemskom porukom:

Formiranje dokumenta - Provera nepotvrđenih stavki

Proširena je forma Izveštaja iz robnog prometa, Pregled u tabeli uvođenjem kolona Barkod i Kataloški broj:

Izveštaji iz robnog prometa - Pregled u tabeli - Kolone Barkod i Kataloški broj

FINANSIJSKO POSLOVANJE

U formi Zaključni list glavne knjige u delu Pregled u tabeli uvedena je posebna opcija pokretanja pregleda izabranog konta u vidu tabelarnog prikaza pomoću duplog klika. Ukoliko checkbox nije štikliran, program će ponuditi standardni pregled izveštaja:

Zaključni list glavne knjige - Pregled u tabeli Izveštaji iz finansijskog poslovanja - Pregled u tabeli

Implementirana je nova funkcionalnost koja upozorava operatera prilikom obrade/unosa izvoda u funkciji Obrada naloga glavne knjige ukoliko je partner (kupac ili dobavljač) u avansu. Ovo je praktična funkcionalnost (posebno imajući u vidu obavezu da se avansi izdaju narednog dana) zbog čega je standardno uključena, ali korisnik može da je isključi aktivacijom novog parametra 10958 - Onemogući upozorenje o pretplati poslovnih partnera. Ova provera se vrši u sledećem slučaju (svi uslovi moraju da budu ispunjeni) uz napomenu da se prilikom obračuna salda uzimaju i promene u glavnoj knjizi sa statusom 1 (u obradi) i 2 (potvrđen):

  • Ukoliko je vrsta dokumenta u obradi naloga GK jednaka „IZ“ – Obrada izvoda,
  • Ukoliko se račun vodi analitički po poslovnim partnerima,
  • Ukoliko se račun nalazi u tabeli računa finansijske operative,
  • Ukoliko se račun NE NALAZI u tabeli računa avansa.

 Upozorenje operateru prilikom obrade/unosa izvoda

FINANSIJSKA OPERATIVA

U poslednjim ažuriranjima verzije, omogućeno je Zatvaranje/knjiženje sitnih salda kod kupaca i dobavljača. Detaljno uputstvo dostupno je na ovom linku.

Izvod otvorenih stavki IOS - Nalog zatvaranja salda

Omogućena je štampa izveštaja IOS sa skeniranim pečatom i potpisom operatera ukoliko je prethodno izvršena postavka unosa skeniranog pečata i potpisa u matičnim podacima firme i šifarniku operatera:

Izvod otvorenih stavki - Štampa izveštaja sa pečatom firme i potpisom operatera

U formi Pregled obaveza i potraživanja po partnerima implementirana je nova opcija Bez računa avansa. Pokretanjem ove funkcije, računi koji su definisani u formi Opšti šifarnici – Tabela računa avansa neće se konsultovati:

Pregled obaveza i potraživanja po partnerima - Bez računa avansa

OBRAČUN ZARADA

Tabela Matična knjiga radnika proširena je dodavanjem nove kolone Zanimanje/Opis:

Matična knjiga radnika - Kolona Zanimanje/Opis

STALNA SREDSTVA

Pored postojećih oznaka Aktivirana OS, OS u pripremi, Neaktivna OS i Dod.ulaganja, implementirana je nova oznaka OS van upotrebe koju program ne uzima u obzir prilikom obračuna računovodstvene i poreske amortizacije, potpuno identično kao kad su u pitanju OS u pripremi:

Evidencija stalnih sredstava – Van upotrebe Izveštaji evidencije stalnih sredstava - Van upotrebe

Osim navedenih unapređenja, u delu Izveštaji evidencije stalnih sredstava omogućeno je selektovanje više različitih kriterijuma (kartice za sva selektovana OS, za izabranu grupu, račun, lokaciju itd):

Izveštaji evidencije stalnih sredstava - selektovanje više različitih kriterijuma

ADMINISTRACIJA

Uveden je novi konfiguracioni parametar 10948 - Onemogući unos datuma koji je u budućnosti za Datum Prometa i Datum PDV kod Izlaznih faktura:

Efekat aktivacije konfiguracionog parametra 10948

Implementirana su dva nova konfiguraciona parametra: 10951 Onemogući statistiku entiteta u INFO panelu čija će aktivacija ubrzati rad baze i 10952 - Maksimalna vrednost parskih razlika kojim se može osigurati da eventualne greške prilikom knjiženja ne odu na razliku u ceni (ili neki drugi račun ponuđen u formi raspoređivanja parskih razlika) nepažnjom operatera.

Uvedena su dva dodatna konfiguraciona parametra vezano za rad sa kontrolnom listom: 10954 - Kontrolna lista - podrazumevana količina je 1 i 10955 - Kontrolna lista - barkod je podrazumevan.

BIZNISOFT POS

Redizajniran je izgled glavnog ekrana BizniSoft POS aplikacije – omogućen je prikaz naziva firme u levom gornjem uglu ekrana:

BizniSoft POS - Naziv firme

Omogućeno je dodavanje standardne napomene u delu BizniSoft dokumenta za KA naloge:

BizniSoft POS - Virmanski računi - Napomena

Omogućena je ručna promena cene i/ili rabata u uslovima kada postoje prodajne akcije i/ili loyalty program (što do sada nije bilo moguće). Stavke na kojima je cena ili rabat ručno promenjen, u polju Vrednost, stavka će dobiti zvezdicu. Ta oznaka znači da se na tu stavku više ne odnose nikakve prodajne akcije niti loyalty. Ukoliko se koriste funkcije ručnog postavljanja rabata za ceo račun Šifarnici – artikli – Promena cene/dodavanje prometa – ili koristeći tastere Shift F10, Shift F12, sve stavke će dobiti zvezdicu – više ne važe nikakve akcije po tom računu:

BizniSoft POS - Prodajne akcije – Stavka računa na kojoj je cena ili rabat ručno promenjen

Ukoliko se prodajna akcija odnosi na pravno lice čiji su uslovi uneti u prodajnim akcijama, to pravno lice se unosi u delu prikazanom u ekranskom primeru. Neophodno je odabrati pravno lice pre same naplate računa. Nakon upisa, automatski će se primeniti eventualne akcije uz napomenu da nakon izbora pravnog lica ono više neće moći da se promeni u prozoru za naplatu (kako ne bi došlo do eventualne zloupotrebe kasira, da otkuca račun na jedno pravno lice sa popustom a da zatim prilikom naplate izabere drugo i slično)!

BizniSoft POS - Unos pravnog lica

Uveden je konfiguracioni parametar kojim se uređuje zabrana ručne promene cene 10957 - Onemogući promenu cene za artikle koji su na akciji.

Implementiran je novi konfiguracioni parametar 10956 - Označi artikle koji su na prodajnoj akciji. Ukoliko je ovaj parametar uključen, svi artikli koji su definisani u formi Definisanje prodajnih akcija će biti označeni u sledećim formama: artikli, kalklulacije, fakture, nivelacije, interni računi, popis, BizniSoft POS uključujući i nasleđene forme. Tip akcije mora biti definisan kroz BizniSoft ili BizniSoft POS i akcija mora biti aktivna. 

Definisanje prodajnih akcija Artikli sa definisanim prodajnim akcijama Ulaz robe - Artikli sa definisanim prodajnim akcijama BizniSoft POS - Stavke maloprodajnog računa sa definisanim prodajnim akcijama

Ukoliko klijent u praksi ne koristi prodajne akcije, ali želi da označi pojedine artikle, može iskoristiti ovu funkcionalnost s tim što neće aktivirati parametre 10139 i 10345 uz par napomena:

  • Ukoliko artikal baš u polju Naziv već ima dodeljen komentar isti se neće prikazati, tačnije neće se prikazati oznaka u tom polju
  • Uzima se u obzir tekući objekat – dakle akcije koje važe za tekući objekat (iako sama šifra objekta ne mora da bude uneta u formi definisanja prodajnih akcija).

Omogućena je štampa Garantnog lista iz BizniSoft POS-a:

BizniSoft POS - Garantni list

 

BIZNISOFT TIM

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs