news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

 • GENERALNO
 • OPŠTI ŠIFARNICI
 • ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE
 • ELEKTRONSKE FAKTURE
 • FINANSIJSKO POSLOVANJE
 • FINANSIJSKA OPERATIVA
 • PROIZVODNJA
 • OBRAČUN ZARADA
 • BIZNISOFT FORMULARI
 • ADMINISTRACIJA
 • BIZNISOFT POS

GENERALNO

Naša poslednja verzija BizniSoft ekstenzije - verzija 2.6 prilagođena je radu u Dark temi. Ekstenzija će pratiti temu vašeg browser-a uz mogućnost "ručnog" menjanja teme:

BizniSoft ekstenzija - verzija 2.6 Windows podešavanja - Postavka default teme BizniSoft ekstenzija - verzija 2.6 - Dark tema

Redizajnirana je forma Spisak bezbedonosnih elemenata. Dugme Obriši sve je zamenjeno novom komandom Svi objekti kojim je omogućeno brisanje samo konkretnog objekta – što je u praksi praktičnije i elegantnije rešenje:

Spisak bezbedonosnih elemenata - Svi objekti

Omogućen je adekvatan pregled i štampa generisanog izveštaja u skladu sa izabranom Dark temom:

Dark tema - Pregled i štampa generisanog izveštaja

OPŠTI ŠIFARNICI

Implementirana je mogućnost otvaranja nove firme/klijenta u Matični podaci – Firme pomoću kombinacije tastera Shift+F5 pomoću Web Servisa NBS (analogno sličnoj funkcionalnosti u formi poslovnih partnera). U formi za pretragu o poslovnim subjektima NBS, nakon unosa PIB-a firme ili nekog drugog podatka za pretragu, klikom na Pretraži i klikom na komandu Preuzmi, program će preuzeti podatke uz sistemsko obaveštenje Nova firma je otvorena. Ažurirajte pdv statuse i ostale podatke po potrebi!

Matični podaci - Firme - Pretraga podataka o poslovnim subjektima sa sajta NBS

Implementirana je nova funkcionalnost Istorija ažuriranja šifarnika koja je u trenutnim postavkama verzije dostupna u sledećim formama:

 • Poslovni partneri
 • Artikli i usluge
 • Objekti firme
 • Matična knjiga radnika
 • Matični podaci lica van RO
 • Kontni plan
 • Tabela računa automatskih knjiženja
 • Spisak bezbednosnih elemenata
 • Evidencija stalnih sredstava
 • Tabela računa tuđe robe
 • Šifarnik dostava
 • Šifarnik terena za dostavu
 • Šifarnik ostale analitike
 • Tabela mesta troška
 • Tabela nosioca troška
 • Šifarnik oznaka naloga glavne knjige
 • Tabela računa pogonskog knjigovodstva
 • Tabela razlike u ceni
 • Spisak komercijalista
 • Šifarnik knjiženja u PDV evidenciji

Istorija ažuriranja šifarnika - Objekti firme Istorija ažuriranja - Matična knjiga radnika Istorija ažuriranja - Evidencija stalnih sredstava

Predviđena su tri tipa akcije: Ažuriranje sloga, Upis novog sloga i Obrisan slog. U koloni Ažurirane vrednosti biće prikazane sve promene, nakon svakog ažuriranja:

Istorija ažuriranja šifarnika - Tabela računa autom. knjiženja

Implementiran je novi hotkey u šifarniku Poslovni partneri F11 – Bez atributa. Ovo je zgodno za firme koje žele da svakom partneru dodele određeni atribut (iz bilo kojih razloga):

Šifarnik poslovnih partnera - Hotkey u F11 – Bez atributa

ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE

Implementiran je nov izveštaj u delu Prodaja administ. zabranom za period u kom su prikazani finansijski podaci na kontima za administrativne zabrane detaljno po analitici računa i zbirno po analitici poslovnih partnera:

Prodaja administrativnom zabranom za period Prodaja administrativnom zabranom za period - Proknjižen promet

U izveštajima iz robnog, u Izveštaju o neprometu artikla dodata je nova kolona sa podacima: datum poslednje nabavke, broj naloga i analitika kako bi se obezbedio precizan podatak o datumu poslednje nabavke artikala bez prometa:

Izveštaj o neprometu artikla - Podaci poslednje nabavke

U dosadašnjim postavkama verzije, u Standardnim pregledima funkcija Izveštaja iz robnog i finansijskog, bilo je omogućeno da se klikom na broj naloga dobiju tabovi Događaji i Polja po želji. U poslednjim postavkama verzije, dostupan je i tab Knjiženja što može biti praktično u određenim situacijama:

Izveštaji iz robnog i finansijskog poslovanja - Tab Knjiženja

Funkcija Pregled poslovanja kojoj pristupamo preko glavnog ekrana je redizajnirana. Uvedena su i dva nova izveštaja u formi pregleda - Specifikacija Prihoda po računima i Specifikacija rashoda po računima za koje je standardno osim tabelarnog prikaza omogućena štampa tabele i eksport ponuđenih pregleda u Excel:

Pregled poslovanja

Implementirana je nova tabela u tabu Uslovi poslovanja u šifarniku poslovnih partnera pod nazivom Specifikacija prekoračenja kojom se u uslovima poslovanja poslovnih partnera definiše dozvoljeni broj dana i iznos prekoračenja za konkretnog poslovnog partnera:

Uslovi poslovanja - Specifikacija prekoračenja

U generalnim uslovima poslovanja, implementirana je nova tabela Specifikacija prekoračenja u kojoj je moguće definisati specifikacije prekoračenja i na nivou poslovnih atributa poslovnih partnera (postavke će važiti za sve poslovne partnere koji pripadaju određenom atributu partnera) uz napomenu da ova funkcionalnost ne važi za postavku parametra 10375 – Onemogući fakturisanje sa dospelim dugovanjem, čija aktivacija onemogućuje fakturisanje u uslovima kada kupac ima dospelo dugovanje:

Uslovi poslovanja - Specifikacija prekoračenja – Poslovni atributi

Omogućeno je Formiranje naloga na osnovu podataka iz ESF pomoću nove prečice kombinacijom tastera ALT+S:

Formiranje naloga na osnovu podataka ESF - Prečica ALT+S

ELEKTRONSKE FAKTURE

Unapređena je funkcionalnost Formiranja naloga na osnovu poslate eFakture uvođenjem nove opcije Šifra=Šifra partnera u formi za povezivanje šifre artikla sa eFakture sa šifrom artikla u BizniSoft-u. Ova funkcija vrši povezivanje samo ukoliko su šifre identične i prethodno definisane u našem šifarniku, a koje nisu povezane po standardnim kriterijumima (ovo je zgodno za knjigovodstvene agencije koje formiraju fakture na osnovu poslatih faktura svojih klijenata, a koriste iste šifre artikla):

Formiranje naloga na osnovu poslate eFakture - Povezivanje po šifri artikla

FINANSIJSKO POSLOVANJE

Omogućeno je automatsko ažuriranje Registra računa poslovnih partnera za Obradu izvoda u elektronskom formatu prilikom unosa novog tekućeg računa i/ili novog partnera u šifarniku poslovnih partnera.

U tabelama Registar računa za obradu izvoda i Pravilima za automatsko kontiranje stavki izvoda omogućeno je konsultovanje tabele Objedinjeni šifarnik analitičkih partija u poljima Analitika i Partija pomoću tastera +:

Pravila za automatsko kontiranje stavki izvoda - Konsultovanje tabele Objedinjeni šifarnik analitičkih partija

U našem korisničkom uputstvu Zbirna evidencija PDV – Smanjenje predstavljene su nove procedure knjiženja u Zbirnu PDV evidenciju - polje Smanjenje PDV.

U Izveštajima iz finansijskog poslovanja implementiran je nov izveštaj Obaveštenje o umanjenju prethodnog PDV sa specifikacijom izlaznih dokumenata koji imaju razgraničen PDV za period odabran u zaglavlju i izabranu analitiku. U specifikaciji dokumenata je omogućeno i brisanje selektovanih slogova iz tabele, po potrebi, klikom na polje Obriši selektovano:

Izveštaji iz finansijskog poslovanja - Obaveštenje o umanjenju prethodnog PDV Obaveštenje o umanjenju prethodnog PDV - Izveštaj u tabeli Obaveštenje o umanjenju PDV - Štampa izveštaja

FINANSIJSKA OPERATIVA

U poslednjim ažuriranjima verzije, omogućeno je preuzimanje prethodno definisane Tabele kamatnih stopa iz neke druge firme klikom na komandu Preuzmi iz firme:

Tabela kamatnih stopa - Preuzmi iz firme

Ubačeno je obeležje Poslovna jedinica poslovnog partnera u tabeli Definisanje ugovora po partnerima čime je omogućeno da se za različite poslovne jedinice istog partnera ovde definišu različiti podaci:

Definisanje ugovora po partnerima - Poslovna jedinica poslovnog partnera

PROIZVODNJA

Uvedena je nova prečica u funkciji obrade Radnog naloga, Formiraj i proknjiži radne naloge grupno pomoću kombinacije tastera SHIFT+F1:

Formiraj i proknjiži radne naloge grupno SHIFT+F1

OBRAČUN ZARADA

Implementirano je novo polje pod nazivom Akontacija u zaglavlju obračuna:

Obračun zarada - Polje Akontacija u zaglavlju obračuna

Ukoliko je čekirano ovo polje, u ovom obračunu mogu da se unesu isključivo vrste zarada kojima je za vrednost polja Tip u tabeli Vrste plaćanja zarade, naknada i dodataka dodeljena vrednost A. Ukoliko se u akontaciji isplaćuju i topli obrok ili regres, neophodno je da se otvore nove vrste zarada (ukoliko već ne postoje) koje će u polju Tip imati oznaku A. Sve vrste zarada koje imaju oznaku tipa A ne mogu da se unesu u obračunu koji nije akontacija. U akontacijama ne može biti označeno da se obračunava dobrovoljno dodatno osiguranje (već samo u konačnom obračunu).

Implementirano je novo polje u tabeli Vrste plaćanja zarade, naknada i dodataka pod nazivom Storno akontacije. Kada se u obračunu unese šifra koja za Tip ima vrednost S, iznosi po prethodnim akontacijama će se računati samo za vrste zarada koje imaju Tip jednako A i štiklirano Storno akontacije. Prilikom startovanja nove verzije, za sve vrste zarada sa oznakom A automatski će biti štiklirano ovo polje.

Vrste plaćanja zarade, naknada i dodataka – Polje Storno akontacije

Uvedena je još jedna, dodatna opcija prilikom ažuriranja tabele Vrste plaćanja zarade, naknada i dodataka, pod nazivom Ne sabiraju se u fond ali ulaze u srazmerni obračun minimalne osnovice, koju korisnik može primeniti ukoliko srazmerni broj časova u obračunu ne ulaze u M4:

Vrste plaćanja zarade, naknada i dodataka, Ne sabiraju se u fond ali ulaze u srazmerni obračun minimalne osnovice

BIZNISOFT FORMULARI

Podsistem BizniSoft Formulari proširen je uvođenjem novih formi obrazaca u posebnoj grupi dokumenta, Formulari po specifičnim poslovima:

BizniSoft Formular - Formulari po specifičnim poslovima

ADMINISTRACIJA

Uvedeni su sledeći konfiguracioni parametri:

10939 - Isplata poljoprivrednom proizvođaču - preuzmi datume i broj naloga prilikom automatskog formiranja stavke isplate.

10941 - Prikaži komercijalistu u zaglavlju izlaznih dokumenata:

Efekat aktivacije parametra 10941 – Prikaži komercijalistu u zaglavlju izlaznih dokumenata - Kolona Komercijalista

10942 - Automatski proknjiži naloge GK prilikom knjiženja dokumenta prijema fakture nefakturisane robe. Nakon aktivacije pomenutog parametra, svi potvrđeni i proknjiženi NR nalozi će u Obradi naloga za glavnu knjigu automatski biti u statusu Proknjižen.

10943 - Izdatnica repromaterijala - analitika troška je objekat 1 kojim se definiše analitika prilikom knjiženja same izdatnice repromaterijala.

Dorađena je funkcionalnost Upravljanja fajlovima eFaktura - Provera statusa eFaktura i za primljene fakture, budući da se u prethodnim postavkama verzije provera vršila samo za Poslate eFakture. Preporuka je da se provera statusa eFaktura vrši po periodima koji se definišu u zaglavlju s obzirom da provera na nivou cele godine, može da potraje. Nakon provere statusa na SEF-u i upoređivanja sa statusom u BizniSoft-u, u pregledu će biti prikazane isključivo fakture koje imaju različite statuse, a klikom na komandu Ažuriraj statuse, program će sve fakture čiji status u Biznisoft-u ne odgovara statusu na SEF-u obrisati iz svih evidencija i pokrenuti sinhronizaciju kako bi ih ponovo preuzeo:

Provera statusa eFaktura - Primljene

BIZNISOFT POS

U skladu sa novim tehničkim uputstvom za fiskalizaciju (ver 1.15), implementiran je još jedan ID kupca: 13 – Broj penzionerske kartice:

BizniSoft POS - ID kupca: 13 – Broj penzionerske kartice

 

BIZNISOFT TIM

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs