news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

 • VIZUELNE I FUNKCIONALNE IZMENE I UNAPREĐENJA
 • NOVE FUNKCIONALNOSTI
 • UNAPREĐENJA POSTOJEĆIH FUNKCIONALNOSTI

U verziji 10 koja usled brojnih izmena i unapređenja sa pravom nosi ovaj naziv, uvedene su inovacije kako u pogledu vizuelnog identiteta tako i u pogledu uvođenja potpuno novih fukcionalnosti i značajnih unapređenja postojećih funkcija.

VIZUELNE I FUNKCIONALNE IZMENE I UNAPREĐENJA

Redizajnirana je forma za logovanje korisnika:

logovaje thumb

Redizajniran je izgled radne površine aplikacije, koju odlikuje potpuno nova, svedena kombinacija boja. Glavni meni sa svim pripadajućim ikonicama prikazuje se u tabu Osnovne funkcije:

Izgled radne površine

Promena aktuelne baze, aktuelna godina, forma pretrage kao i Osnovne funkcije smeštene su u glavnom Ribonu. Svako pokretanje nove forme, na primer, pokretanje forme izveštaja integrisaće se u glavnom ribonu, desno od taba Osnovne funkcije:

Funkcije unutar radne trake - Ribon-a

U ekranskom primeru koji sledi prikazane su grupe u Ribonima koje se ne preklapaju i sabijaju (collapse) prilikom rada na monitorima sa niskom rezolucijom već se pojavljuju strelice sa leve i desne strane ekrana:

Grupisanje u ribonima na monitorima niske rezolucije

Dugme Zatvori forme prebačeno je u zaglavlje pri vrhu ekrana i služi za zatvaranje svih tabova:

zatvori forme thumb

Svaki od aktivnih tabova dobio je mogućnost zatvaranja forme umesto dosadašnje Close opcije koja je zatvarala aktivne tabove osim ukoliko je više tabova aktivno u isto vreme. Izbačeni su dugmići sa Info panela. Zatvaranje ovog panela vrši se klikom na dugme Sakrij Panel i obrnuto - otvara se klikom na Prikaži panel:

Prikaz i zatvaranje panela

Omogućena je promena redosleda i premeštanje tabova:

Promena redosleda i premeštanje tabova

Pozicioniranjem kursora na određeni tab i klikom na scroll točkić miša, omogućeno je zatvaranje taba. Omogućen je prikaz liste svih aktivnih tabova i kretanje između tabova pomoću strelica:

Prikaz aktivnih tabova

Uklonjena je Ring opcija iz menija Prikaz:

Uklonjena je Ring opcija iz menija Prikaz

Ikonica Omiljene funkcije uklonjena je sa glavnog ekrana i izdvojena kao posebno dugme na glavnom Tabu Touch menija:

Izgled touch menija

Sa posebnom pažnjom redizajniran je BizniSoft Planer kao nova funkcija sa brojnim novim pregledima u planeru: nedeljni, pregled po nedeljama, pregled obaveza itd. Dodeljeni zadatak prikazan u panelu Planer biće vidljiv svim operaterima na nivou cele baze:

Redizajnirana forma planera Planer - različite forme pregleda

Izbačena je opcija Istorija u funkciji Označavanja dokumenata. Funkcija Označi je u najnovijoj verziji dobila istaknuto mesto pri vrhu radne trake i postaje aktivna u okviru forme ukoliko postoji smisao asociranja za određeni dokument:

Funkcija označavanja dokumenata

Meni Obrada dokumenta sa svim pripadajućim funkcionalnostima prebačen u glavni Ribbon:

Meni Obrada dokumenta

Dugme Štampaj će se aktivirati u formi samo ukoliko je selektovan red i fokusirana podržana komponenta, ukoliko nije, dugme će biti zasenčeno:

dugme stampaj thumb

Potpuno je redefinisana forma štampe u pregledu izveštaja. Novi panel u Pregledu BizniSoft izveštaja FastPreview i pregledu tabele DevExpress Preview - Automatski prikaz, u zavisnosti od rezolucije i širine papira:

Novi panel u Pregledu BizniSoft izveštaja

U okviru ribona Pregled izveštaja dodato je dugme Print Thumbnail koje otvara panel sa prikazom svih stranica reporta:

Dugme Print Thumbnail

Svaku od tabela moguće je štampati preko opcije iz desnog klika - izborom opcije iz menija Štampaj tabelu ili klikom na polje Štampaj smeštenog u okviru glavnog ribona:

FastPreview pregled i DevExpress Preview

Uvedena je potpuno nova funkcionalnost Integrisani PDF u dve varijante koje pružanju mogućnost generisanja PDF Fajla. Funkcionalnost Pregled PDF nudi niz mogućnosti u pomoćnom ribonu u pogledu daljeg prilagođavanja izveštaja. Preko funkcije Učitaj moguć je uvoz bilo kog PDF fajla u BizniSoft isključivo radi pregleda i štampe izveštaja:

Integrisani PDF

PDF - Eksterni program opcija za učitavanje fajla

 

U okviru info panela, samo jednim klikom miša na odabranu funkciju korisnik dobija detaljan prikaz o entitetu artikla, partnera i raspoloživosti artikla:

Podaci o artiklu u okviru Info panela

 

Faktor uvećanja elemenata je tehnički značajno unapređen. Omogućeno je skaliranje preko podešavanja skaliranja unutar samog Windows-a. Osim ovog unapređenja, redizajniran je i pregled funkcija u menijima:

Prikaz funkcija u menijima

Uvedeno je još jedno značajno unapređenje u naprednim izveštajima – mogućnost raličitih varijanti sumiranja u kolonama:

Različite varijante sumiranja u kolonama

NOVE FUNKCIONALNOSTI

Log knjiženja. Administracija - BizniSoft Statusi i dnevnici - Pregled knjiženja dokumenta. Ovaj log omogućava pregled trenutnih knjiženja dokumenta kao i pregled izabranih knjiženja. Postoji posebno polje Nalog GK koje ukazuje na aktivnost izvršenu u funkciji Obrade naloga glavne knjige:

Pregled knjiženja dokumenata

Log brisanja. Administracija - BizniSoft Statusi i dnevnici - Pregled brisanih dokumenata. Podržani su tipovi ključa 1, 2, 3, 4, 5, 9 i Finansijski nalog (praktično svi osim kase, radnog naloga, servisa, pazara i obračuna LD). Jedna od najznačajnijih unapređenja u novoj verziji je mogućnost vraćanja u obradu obrisanog naloga. Ukoliko je korisnik greškom izbrisao dokument, na osnovu istog dokumenta se može formirati novi klikom na dugme Kreiraj novi dokument na osnovu selektovanog čime se isti vraća u obradu:

Pregled brisanih dokumenata

Integrisana je proširena istorija dokumenta sa informacijama o promeni statusa dokumenta (profakture, otpremnice) tako da pored postojećih akcija (Knjiženje, Oznake, Brisanje, Preuzimanje) za ove dokumente vidljivi su i sledeći statusi:

 • Rezervisan
 • Skinuta rezervacija
 • Formiran konačni dokument
 • Formiran POS račun (Funkcija F2 u POS-u: Dodavanje prometa)
 • Promena statusa u 1 – u obradi (iz menija)
 • Promena statusa u 99 – formiran konačni (iz menija)

Istorija promene statusa dokumenta

BizniSoft Formular. Nova funkcija dostupna kroz modul Odnosi sa klijentima omogućava obradu, prilagođavanje i rad sa postojećim i novim formularima. Svi dokumenti podsistema grupisani su po kategorijama: Rad i radni odnosi (Ugovor o radu, M obrazac itd) i Poreski obrasci (Ugovor o zakupu, Putni nalog itd). U okviru ribona, dostupna u dva taba: Unos i prikaz koji nudi brojne alate za kreiranje, štampu, izvoz u XML i susedni tab Izbor entiteta kroz koji je omogućeno povezivanje formulara sa matičnom knjigom radnika - Zaposleni radnici, Lica van radnog odnosa, Kadrovi, Poslovni partneri i Poslovni kontakti):

BizniSoft Formulari

Korisničko uputstvo sa detaljnim instrukcijama vezanim za rad sa BizniSoft formularima, objavićemo naknadno na našem sajtu.

U modulu Obračun zarada je na zahtev naših korisnika uvedeno sistemsko upozorenje za istek Ugovora o radu. Dodata su dva nova polja u matičnoj knjizi radnika: checkbox Upozorenje i Upozorenje operateru (polje za unos operatera). Parametar 10415 – Broj dana za upozorenje pred istek ugovora o radu definiše broj dana pred kojima će se upozorenje prikazivati. Upozorenje se šalje u vidu notifikacije/obaveštenja. Funkcija Dodaj u planer omogućuje korisniku otpremanje primljene/poslate BS poruke u planer:

Upozorenje pred istek ugovora o radu

Uvedeno je Periodično izveštavanje klijenata u okviru Specifičnih podsistema. Ova funkcionalnost omogućava automatsko periodično izveštavanje, tj. slanje unapred definisanih izveštaja na unapred definisane mail adrese u unapred definisanom periodu. Ova funkcionalnost dostupna je isključivo za korisnike BizniSoft Web Service-a. Korisničko uputstvo sa detaljnim instrukcijama vezanim za Periodično izveštavanje klijenata, objavićemo naknadno na našem sajtu.

Funkcija Uvezi iz Excel-a: dobila je niz proširenih mogućnosti - prikazivanje mapiranja, snimanje, učitavanje i brisanje mapiranja:

Pregled XLS/XLSX tabele

Snimanje šablona

Jedna od značajnih inovacija odnosi se na uvođenje funkcionalnosti Upravljanja zadacima lociranih u modulu Specifični podsistemi. Time je omogućeno da se u Šifarniku zadataka unapred definišu zadaci po operaterima/firmama a koji će se postavljati automatski u unapred zadatom intervalu (jednokratno, svaki dan, nedeljno, petnaestodnevno, mesečno, kvartalno, polugodišnje i godišnje). Preko funkcije Definisanje zadataka po operaterima omogućeno je dodavanje zadataka za određenog operatera ili na nivou cele firme. Svi definisani zadaci, klikom na polje Dodaj prikazuju se u panelu Zadaci:

Kreiranje jednokratnog zadatka

Svaki od zadataka korisnik može dodati u Planer a zatim u okviru planera izvršiti promenu statusa zadatka Otkazan ili Završen:

Promena statusa zadatka

UNAPREĐENJA POSTOJEĆIH FUNKCIONALNOSTI

Automatsko dodeljivanje atributa po subjektima za aktuelnu, prošlu i pretprošlu godinu. Više nije neophodno da se ručno i pojedinačno pre svakog izveštaja od interesa vrši dodeljivanje atributa po subjektima već je moguće da se ovaj odnos unapred definiše. Pažnja: automatika briše sve subjekte sa atributa ukoliko su eventualno postojali. Omogućena vrsta subjekta su isključivo poslovni partneri. Dodata je nova opcija da se za atribut uzmima samo zadnja (najmlađa) poslovna promena (zadnji dobavljač i slično):

Automatsko dodeljivanje atributa po subjektima za aktuelnu, prošlu i pretprošlu godinu

 

Dodato je novo dugme Analitičke partije u formi selektovanja subjekta. Ovime je omogućen pregled po selektovanom subjektu i za prethodne poslovne godine u uslovima kada isti nije imao promet u tekućoj (i samim tim se ne pojavljuje kao subjekat za izbor). Ukoliko nije postojao promet sa nekim subjektom u tekućoj godini a potreban nam je pregled, klikom na polje Analitičke partije, taj subjekat se prikazuje u izboru:

Analitičke partije

 

Šifarnik objekata dobio je nov tip poslovnog objekta: 12 - Roba u tranzitu. U skladu sa tim i nova konta 1360 (roba u tranzitu), 6043 (prihod od prodaje robe u tranzitu) i 5015 (Nabavna vrednost prodate robe u tranzitu). Nova konta u tabeli računa automatskih knjiženja: BSRN0193 - Roba u tranzitu, BSRN0194 - Prihod od prodaje robe u tranzitu i BSRN0195 - Nabavna vrednost prodate robe u tranzitu. Omogućene forme su Kalkulacije, Kalkulacija iz prodajnih objekata, Faktura, Faktura sa akcijskim rabatom, Faktura iz prodajnih objekta, Profaktura, Otpremnica i Avansni račun.

Finansijske transakcije - Izbačeno dugme PDV i ubačeno u novi meni, Funkcija Tr Nalog - Oznaka Pdv i omogućeno je samo za finansijsku transakciju Račun troška. Dodata je nova stavka u meniju - Storniraj dokument:

Finansijske transakcije

Šifarnik operatera dobio je niz novih funkcionalnosti uvođenjem novog menija pri vrhu forme:

Šifarnik operatera

U postavkama u novoj verziji onemogućena je promena korisničkog imena i unapređeno brisanje operatera - sada se briše sledeće:

 • Ovlašćenja po funkcijama
 • Ovlašćenja po izveštajima
 • Ovlašćenja po firmama
 • Konfiguracioni parametri za entitet Operater
 • Ovlašćenja po objektima po svim bazama
 • Objekti potpisanih dokumenta po svim bazama
 • Definisani brzi tasteri u BizniSoft POS-u po svim bazama

Šifarnik operatera: Kopiraj postavke operatera ubrzava proceduru postavki za novog operatera ukoliko za tim postoji potreba. Time se brišu postavke selektovanog operatera i kopiraju od izabranog. Kopiraju se svi elementi (ovlašćenja po firmama/funkcijama/izveštajima i konfiguracioni parametri ali ne i brzi tasteri - za to postoji posebna funkcija u POS-u) i ne kopiraju se ovlašćenja po objektima i objekti potpisanih dokumenata).

Uveden je konfiguracioni parametar 10358 - Pretraga po specifikaciji barkodova koji se sada konsultuje i prilikom pretrage pomoću tastera minus - na polju šifra u kalkulacijama, fakturama, nivelacijama, popisu. Ukoliko ovaj parameter nije aktiviran, pomoću tastera minus omogućen je direktan unos barkodova. Specifikacija alternativnih barkodova smeštena je u šifarniku artikala, u okviru tab-a Osnovni podaci i do sada se koristila samo kao mogućnost pretrage po barkodu u BizniSoft POS-u (prodaja na kasi).

Redizajniran je dijalog Potvrde brisanja sloga u svim formama:

Brisanje sloga

Novo dugme F9 - Osveži u šifarniku artikala. F9 kao funkcija je u ovoj formi oduvek postojala ali je u novoj verziji na zahtev klijenata ubačeno i posebno dugme.

Uvedeno je filter polje u finansijskim transakcijama koje omogućava pretragu po broju naloga (Račun troškova, Nabavka OS i sl.):

Brza pretraga

 

PDV evidencija u meniju izdvojena je kao posebna funkcija.

KEP knjiga: omogućen filter po atributu poslovnih partnera (F10), prikaz svih podataka (F9) i izbačene kolone Zaduženje sa PDV i Razduženje sa PDV.

Matični podaci - Spisak firmi klijenta: dodato je novo polje Operater, koje preko tastera F4 omogućuje prikaz samo firmi dodeljenih određenom operateru:

Prikaz firmi određenog operatera

Omogućeno je dodavanje artikla po atributu u nivelaciji:

Dodavanje artikla po atributu u nivelaciji

Omogućena je Prodaja/Faktura sitnog inventara za tip objekta 21, dokumenti RN i FA.

Obrada dnevnih pazara - omogućeno je postavljanje oznake i implementirana provera operatera i preuzimanje dokumenta klikom na polje Preuzmi pri vrhu forme:

Provera operatera i preuzimanje dokumenta

U funkciji Definisanje prodajnih akcija dodat je novi meni: Nova na osnovu aktuelne, Dodaj artikle po atributu:

Definisanje prodajnih akcija

Obrada naloga za prenos/uplatu Dodata su nova polja u spisku virmana zbog eventualnog importa: Nalogodavac mesto, Nalogodavac adresa, Primalac mesto, Primalac adresa, Mesto prijema:

Obrada naloga za prenos

Unos pomoću barkod čitača - mogućeno je sumiranje po artiku, dekodiranje količine artikla sa barkodovima 27 (težinski barkod) i 28 (barkod štampan iz vage):

Unos pomoću barkod čitača

Ugovoreni iznosi zarade, Ugovoreni iznosi ostalih ličnih primanja i Ugovoreni iznosi za isplatu licima van radnog odnosa su prošireni za 3 kolone: šifra valute, oznaka valute i tip kursa čime je omogućeno definisanje ovih iznosa u stranoj valuti:

Obračun zarada

Ugovoreni iznos van radnog odnosa

Šifarnik mesta i nosioca troška: dodato je novo polje Aktivno. Standardno se u modalnoj formi (pretraga) prikazuju samo aktivni. Omogućen je prikaz svih aktivacijom F9 - Prikaži sve dok su neaktivni označeni crvenom bojom. Ovo obeležje je ubačeno i u pomoćnim tabelama za izbor mesta/nosioca troška:

Šifarnik MT i NT polje Aktivno

Zaključni list GK – u novom modifikovanom izveštaju objedinjeni su svi elementi tako da se uvek prikazuje konto, naziv konta, početno stanje, promet i naziv analitike.

Izbačen je kompletan RFZO podsistem iz BizniSoft-a uključujući i obradu recepata u BizniSoft POS-u.

Dodata je nova funkcija u fakturama koja omogućuje unos podatka o uplati u okviru napomene:

Izlazni račun - Uplatu izvršiti na račun

[bluetext]Specifični podsistemi[bluetext] - Implementiran je nov šifarnik parcela kao i novo polje Parcela u funkciji otkupa poljoprivrednih kultura. Dodat je novi konfiguracioni parameter 10417 – Otkup proizvoda – Unos parcele je obavezan.

U skladu sa svim vizuelnim modifikacijama, redizajniran je klijent za Podršku na daljinu:

Kontakt - podrška na daljinu

BIZNISOFT POS

U novoj verziji postavljen je nov, redizajniran Ribon, sa novim ikonicama i modifikovan prikaz naziva artikla prilikom kucanja (NewItemRow):

BizniSoft POS

Dodavanje prometa sa F2 dekodira količine na potreban broj decimala.

Usled izbacivanaja RFZO podsistema, uklonjeno je dugme Recepti kao i konfiguracioni parametar 10246 - Prikaži dugme naplata umesto stolovi i recepti. Standardno se u najnovijoj verziji prikazuje samo dugme Naplata, dok se dugme F3 - Stolovi prikazuje samo u restoranskom režimu.

BSREPLICATION

Nova redizajnirana forma v7.90. Dodatne napomene vezane za BSReplication objavićemo naknadno u našim člancima.

BIZNISOFT WEB SERVICE

Nova redizajnirana forma Ribon-a i nova ikonica - v3.00. Dodatne napomene vezane za BizniSoft Web Service objavićemo naknadno u našim člancima.

BSFISCAL

Nova redizajnirana forma Ribon-a i nova ikonica - v4.40. Dodatne napomene vezane za BSFiscal objavićemo naknadno.

BIZNISOFT TIM

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs