news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

  • GENERALNO
  • ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE
  • STALNA SREDSTVA
  • OBRAČUN ZARADA
  • ADMINISTRACIJA

Najveći broj unapređenja u aplikaciji realizovanih tokom januara sproveden je u modulu Stalnih sredstava u skladu sa zakonom propisanim novim pravilima za obračun poreske amortizacije.

GENERALNO

Na zahtev korisnika implementiran je shortcut ALT+m i ALT+n kojim se aktivira Tabela mesta/nosioca troška i postavlja izabrano mesto i/ili nosilac troška za sve stavke dokumenta (fakture, kalkulacije, interne račune, obradu naloga glavne knjige i nasleđene forme):

Upis mesta/nosioca troška putem hotkey-a

Implementiran je novi konfiguracioni parametar 10459 – Omogući unos mesta i nosioca troška u popisnim listama i nivelacijama uz dve napomene:

  • U popisnoj listi se ne prikazuje naziv mesta i naziv nosioca troška (pretraga i provera je, naravno – omogućena).
  • U popisnoj listi program se ne fokusira automatski na mesto i/ili nosioc troška već je neophodno da korisnik klikne mišem.

ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE

Implmentiran je novi izveštaj Specifikacija po artiklima i statusu za period definisan u zaglavlju za sve izlazne dokumente, tačnije, za sve forme koje su nasleđene od izlazne fakture:

Specifikacija po artiklima i statusu u svim navedenim formama Specifikacija po artiklima i statusu

U poslednjim izmenama u verziji omogućena je štampa neproknjiženih dokumenata u delu Tranformacija artikla:

Transformacija artikla - Štampa neproknjiženih dokumenata

U tabeli Stanje zaliha objekta, omogućena je osim standardne pretrage, pretraga po šifri, nazivu i atributu po uzoru na različite metode pretrage u Šifarniku artikala kao i prikaz o stanju određenih artikala u drugim objektima:

Tabela Stanje zaliha objekta

STALNA SREDSTVA

Prilikom brisanja prethodno formiranih obrazaca OA, OA1 i POA, osim dosadašnje sistemske poruke Potvrdite brisanje amortizacije, u dijalogu je uvedena dodatna poruka upozorenja prilikom brisanja pomenutih obrazaca:

Dijalog - Brisanje Obrasca OA

U ovom modulu, aktivacijom checkbox-a Izmene, omogućene su izmene podataka u Obrascu POA, gde se mogu menjati podaci u sledećim kolonama: Datum aktiviranja; Datum OD; Dana; Račun.amortizacija; Rač.am.PP; Pores.amortizacija; Por.am.PP; Neot.por.vr.PP; Neot.por.vr.pres. i Neotp.rač.vr:

Izmene - Obrazac POA

U delu Izveštaji evidencije stalnih sredstava, Kriterijumi, dodato je polje Datum koje omogućava izbor načina prikaza - prema Datumu nabavke ili Datumu aktivacije kako bi korisnici mogli da biraju koji izvještaj žele da štampaju (osim dosadašnjeg prikaza isključivo po datumu aktivacije). Modifikovani su samo izveštaji u prvoj grupi Registar stalnih sredstava:

Izbor načina prikaza stalnih sredstava

Implementiran je novi konfiguracioni parametar 10454 – Obračuni amortizacije uvek uzimaju 365 kao broj dana poslovne godine. Sa ovim parametrom broj dana korišćenja kod prestupne godine je 366, a delilac je 365 kao kod formule za poresku amortizaciju.

Implementiran je novi konfiguracioni parametar 10455 – Obračuni računovodstvene amortizacije uvek uzimaju 365 kao broj dana za sredstva kod kojih je tip poreske amortizacije OA/OA1 obrazac. Sa ovim parametrom broj dana korišćenja je uvek 365, kao i delilac.
Ukoliko ovi parametri nisu aktivirani, obračun računovodstvene amortizacije kod prestupne godine uzima broj dana korišćenja 366 kao i delilac 366.

U okviru tabele Evidencija stalnih sredstava, za sva osnovna sredstva omogućena je opcija čekiranja izbora Nematerijalnih ulaganja:

Checkbox Nematerijalna ulaganja

U Obrascu POA, u delu Rekapitulacija amortizacije – zbirno za poslovnu godinu, u stavci 4. iskazana su Nematerijalna ulaganja, a dobijeni Iznos popunjen je na osnovu računovodstvene amortizacije (za nematerijalna ulaganja njie propisan obrazac, ali se njihov iznos računovodstvene amortizacije priznaje kao iznos poreske amortizacije), dok je opis i zbir kolona (1+2+3+4), iskazan u stavci br. 5:

Rekapitulacija amortizacije - Zbirno za poslovnu godinu

OBRAČUN ZARADA

U obračunu zarada u delu Obrasci za javna preduzeća - Formiranje izveštaja, pored dosadašnjeg Obrasca 4 (uprava za trezor), implementirana je nova varijanta izveštaja ovog obrasca za Croso:

Obrasci za javna preduzeća - Formiranje izveštaja

 

ADMINISTRACIJA

U Pregledu brisanih dokumenata (funkcionalnost koja je uvedena postavljanjem verzije 10) omogućen je log brisanih naloga finansijskih transakcija, a istovremeno je onemogućeno formiranje istih:

Pregled brisanih dokumenata Pregled u Integrisanoj istoriji dokumenata

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs