news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

 • GENERALNO
 • ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE
 • FINANSIJSKO POSLOVANJE
 • OBRAČUN ZARADA
 • BIZNISOFT FORMULARI
 • ADMINISTRACIJA

U poslednjim dopunama verzije, implementiran je značajan broj veoma kompleksnih novih unapređenja u skladu sa zahtevima naših korisnika:

GENERALNO

U specifičnim situacijama, postoji potreba da za pojedine poslovne partnere neka dokumenta treba knjižiti po valutnoj klauzuli a neke ne. Na zahtev korisnika, u verziji Build: bsv100-21028, Rel.date: 10.03.2021. uvedena je mogućnost dodeljivanja Valutne klauzule (u finansijskim transakcijama, kalkulacijama, izlaznim računima) bez obzira da li je valutna klauzula prethodno definisana u šifarniku poslovnih partnera ili ne:

Izbor valutne klauzule

U formi klasične fakture i/ili kalkulacije program će knjižiti prema oznaci valutne klauzule iz specifikacije Valuta plaćanja:

Tab valute plaćanja - Valutna klauzula

Uvedena je potpuno nova funkcionalnost na nivou cele aplikacije - omogućen je prikaz sadržaja ćelije u celini - hint u uslovima kada je u fokusu samo deo sadržaja u koloni. Prelaskom miša preko ćelije prikazaće se na nekoliko sekundi kompletan sadržaj ćelije:

Prikaz kompletnog sadržaja ćelije

Tehnički je redizajnirana forma šifarnika artikala. Šifarnik artikala je u dosadašnjim verzijama funkcionisao tako da se uvek prilikom konsultovanja ove forme izvršava funkcija osvežavanja količina i cena, kako bi se prikazali uvek trenutni i aktuelni podaci, što je u praksi u radu sa velikim šifarnicima izazivalo određeni zastoj prilikom pretrage preko tastera + i slično. Sada su implementirane nove funkcionalnosti koje vrše proveru i detektuju da li je bilo nekih promena šifara artikla i/ili količina i cena. Ukoliko nije bilo promena, osvežavanje neće biti izvršeno što će drastično ubrzati rad nad dokumentima (kalkulacije i slično).

Uvedena je nova funkcionalnost – omogućeno je dodavanje komentara u kolonama, analogno sličnoj funkcionalnosti u Excel-u. Omogućeno je dodavanje više komentara u istoj ćeliji od strane istog ili različitih operatera kao i njihovo naknadno ažuriranje i/ili brisanje, klikom na checkbox Svi:

Uređivanje/brisanje postavljenih komentara

Ova funkcionalnost implementirana je i podržana u većini tabela: Objekti firme, Šifarnik artikala, Poslovni partneri, Poslovni atributi (samo atributi artikla), Kalkulacije i sve nasleđene forme, Fakture i sve nasleđene forme, Interni računi i sve nasleđene forme, Nivelacije i sve nasleđene forme, Popis robe, Obrada naloga glavne knjige, Sve forme u delu finansijskih transakcija, Kontni plan firme, Promet PDV evidencije, KEP knjiga, Matična knjiga radnika, Matična knjiga lica van RO, Obračun zarada, Obačun ostalih ličnih primanja, Obračun za isplatu licima van radnog odnosa, u šifarniku Evidencija stalnih sredstava itd.
U pojedinim formama ova funkcionalnost nema smisla (npr. tabele koje su privremene – u njima se nikakav sadržaj ne upisuje u bazu jer služe samo za trenutni pregled).

ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE

Prilikom unosa stavki u Narudžbine dobavljačima, operaterima je onemogućeno kucanje mimo komercijalnih pakovanja. Da li će operateru biti omogućen dalji unos, zavisi od postavke parametra 10445 – Onemogući prodaju mimo komercijalnog pakovanja.

Na zahtev korisnika forma Narudžbine dobavljačima dobila je novu kolonu Nerealizovano:

Narudžbine dobavljačima - Kolona Nerealizovano

Funkcija Pregled otvorenih dokumenata u modulu Narudžbine i trebovanja je preimenovana u Pregled narudžbina i trebovanja. Prilikom startovanja funkcije, prikazaće se sistemska poruka: Da li želite pregled samo otvorenih dokumenata za period? Provera perioda vrši se na osnovu perioda definisanog u zaglavlju BizniSoft-a:

Pregled narudžbina i trebovanja

Dodata je kolona Broj dokumenta u svim ovim pregledima kao i mogućnost sumiranja po kolonama u kojima postupak sumiranja ima smisla:

Pregled narudžbina i trebovanja - Broj dokumenta

Na zahtev korisnika, unapređena je forma prijema podataka iz Data Terminala implementiranjem polja Količina * -1 u delu za uvoz stavki preko Cipher lab-a u formi Knjižnog odobrenja kupcu:

Unos minusne količine

U novoj verziji implementiran je konfiguracioni parametar 10474 – Knjiži internu napomenu kao opis u finansijskom nalogu. Ovaj parametar se konsultuje prilikom knjiženja kalkulacija, faktura, internih računa i nivelacija kao i svih njihovih nasleđenih funkcionalnosti:

Interna napomena u formi kalkulacije Opis napomene u stavovima knjiženja u finansijskom Opis stavke knjiženja

U tabu Specifikacija eksternih troškova omogućeno je definisanje po mestima i nosiocima troškova koji se dalje uključuju u knjiženje kao i u delu Valute plaćanja:

Troškovi / Uvozni PDV po mestima i nosiocima troškova Mesto i nosilac troška u tabu Valute plaćanja

Dodati su podaci u delu 2 – Finansijski podaci stavke - Cena za kupca sa i bez pdv-a u formi Info panela:

Info panel - Cena za kupca sa i bez PDV-a

U skladu sa zahtevom korisnika, implementirana nova opcija u Šifarniku artikala koja omogućava štampu labela na osnovu cena iz referentnog objekta:

Konsultuj cene referentnog objekta

U verziji Build: bsv100-21048, Rel.date: 28.03.2021. mogućena je izmena subjekta u početnom stanju u kartici artikla u formi Šifarnika artikala (uključujući i taster + za pretragu po nazivu):

Izmena subjekta u Šifarniku artikala

Promenjen je način funkcionisanja prenosa robnog u narednu poslovnu godinu/firmu. Izbačena je opcija Obriši nalog početnog stanja što je sada podrazumevano sistemskom porukom Potvrdite Brisanje naloga početnog stanja:

Prenos robnog u narednu poslovnu godiinu

Program prvo traži potvrdu brisanja naloga u narednoj godini i ukoliko se to uradi, nalog će u narednoj godini biti obrisan. Nakon toga sledi potvrda prenosa koja se može otkazati. Time je omogućeno brisanje naloga početnog stanja bez prenosa podataka u retkim situacijama kada je to potrebno.

U poslednjim izmenama u verziji, standardno je onemogućena promena karaktera artikla ukoliko postoji promet na toj šifri artikla (na primer, artikal je fakturisan kao trgovačka roba, pa mu je naknadno dodeljeno obeležje proizvod). Promenu karaktera artikla (usluge, proizvoda i komisione robe) omogućena je isključivo aktivacijom parametra 20051 – Omogući promenu karaktera artikla kada postoji promet po istom.

 

FINANSIJSKO POSLOVANJE

U formi Obrade dnevnih pazara implementiran je nov tab Vezni dokumenti:

Obrada dnevnih pazara – Tab Vezni dokumenti

OBRAČUN ZARADA

U modulu Obračun zarada, u tabeli Šifranik zanimanja (koja se konsultuje prilikom rada u tabeli Matična knjiga radnika) omogućeno je ažuriranje šifre i naziva zanimanja:

Obračun zarada - Šifarnik zanimanja

 

BIZNISOFT FORMULARI

U poslednjim izmenama u verziji programa, implementirani su novi i dorađeni postojeći BizniSoft Formulari:

 • PPDG-1P Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza od samostalne delatnosti za period
 • PPDG-1R Poreska prijava za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na paušalni prihod od samostalne delatnosti
 • PDPO-S Poreska prijava za porez po odbitku
 • NZ-PO Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme porodiljskog odsustva
 • Putni nalog za korišćenje putničkog automobila za službene poslove
 • PPD Zahtev za povraćaj plaćenih poreza i doprinosa po osnovu zarada novozaposlenih lica paušalnooporezivanje - zahtev za paušalno oporezivanje
 • PPDG-4R Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga
 • PPDG-4R-PRILOG1 - prilog uz PPDG-4R
 • PPKDZN Poreska prijava za porez na dobit po rešenju
 • EPPDV Prijava za evidentiranje obveznika PDV
 • EZPPPDV Evidencija zahteva putnika za povraćaj PDV
 • PPP-PO Potvrda o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku za godinu
 • PR-2 Prijava za registraciju preduzetnika

U dosadašnjim postavkama u ovoj formi, ukoliko nije postojala vrednost entiteta za predviđeno polje formulara, naknadni unos nije bio moguć niti izmena vrednosti polja koje je vezano za konkretan izabrani entitet, što je u poslednjim izmenama u verziji omogućeno.

 

ADMINISTRACIJA

Implementirani su sledeći konfiguracioni parametri:
10475 – Povraćaj robe kupca nudi zadnju prodajnu cenu za partnera
10476 – Povraćaj robe dobavljaču nudi zadnju nabavnu cenu za partnera

Osim postojećih parametara za postavke QR kôda na fakturi, uvedena su još dva nova:
10471 – QR kod na fakturi pokazuje ukupno dugovanje kojim se štampa QR kod na fakturi enkoduje tako da pokazuje dospelo dugovanje uz iznos sa fakture i 10472 – Redni broj računa za prikaz na QR kodu fakture kojim se može definisati da se umesto računa broj 1 u matičnim podacima enkoduje račun broj 2 ili račun broj 3.

Impelementirana je mogućnost slanja e-Računa potpisanih kvalifikovanim elektronskim sertifikatom:

Slanje e-Računa potpisanog kvalifikovanim elektronskim sertifikatom

BIZNISOFT TIM

 

 

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs