news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

 • GENERALNO
 • ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE
 • FINANSIJSKO POSLOVANJE
 • FINANSIJSKA OPERATIVA
 • OBRAČUN ZARADA
 • ADMINISTRACIJA

Najveći broj unapređenja u aplikaciji realizovanih proteklog meseca sproveden je u modulu Robno-trgovinskog poslovanja i modula Obračuna zarada u skladu sa zahtevima naših korisnika.

GENERALNO

Postavljanjem verzije Build: bsv100-21081, Rel.date: 11.04.2021. omogućena je štampa pregleda u BizniSoft planeru:

Štampa BizniSoft planera

Osim standardne varijante, preko funkcije Prilagodi omogućena su dodatna prilagođavanja izveštaja:

Prilagođavanje izveštaja štampe planera

ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE

U skladu sa zahtevom korisnika, procedura preračuna nabavne cene je dodatno unapređena. Prilikom startovanja procedure, javlja se sistemska poruka Da li želite preračun za sve artikle ili samo za selektovane?

Izveštaji iz robnog prometa - Preačun nabavne cene

Dodata su dva nova polja u naprednim pregledima Izveštaja iz robnog prometa - Preračunata Nabavna Vrednost Ulaz i Preračunata Nabavna Vrednost Izlaz:

Napredni izveštaji iz robnog prometa - Preračunata nabavna vrednost Ulaz/Izlaz

U funkciji Definisanje prodajnih cenovnika - Napredni pregled, dostupan je prikaz statistike entiteta u Info panelu:

Definisanje prodajnih cenovnika - Napredni pregled

U verziji Build: bsv100-21110, Rel.date: 27.04.2021. u Info panelu - Statistika entiteta dostupan je podatak o NETO zadnjoj nabavnoj ceni za partnera i NETO zadnjoj prodajnoj ceni za partnera:

Info panel - NETO zadnja nabavna cena za partnera i NETO zadnja prodajna cena za partnera

 

Ukoliko ne postoji nabavka i/ili prodaja za partnera, objekat (osim ukoliko statistika nije na nivou firme) i prethodni period – ove vrednosti se neće prikazivanti u Info panelu budući da se princip da se u statistici ne pojavljuju vrednosti koje su prazne ili su 0 primenjuje i na sledeće elemente:

 • Rezervisano
 • Neproknjižen KASA promet
 • Izlaz iz referentnog objekta
 • Zadnja nabavka
 • Naziv dobavljača
 • Zadnja prodaja
 • Naziv kupca
 • Kreditni limit
 • Ostalo limit
 • Komercijalno pakovanje
 • Transportno pakovanje

Aktivacija parametra 10473 – Omogući izmenu nabavne cene u početnom stanju, može se primeniti na situaciju promene cene u stavkama robne kartice koji počinju sa PC - budući da se u pojedinim situacijama na ovaj način unosi početno stanje:

Korekcija nabavne cene u stavkama robne kartice

U verziji Build: bsv100-21081, Rel.date: 11.04.2021. izbačeno je dugme Čitač-Data term iz Izlaznih faktura (i nasleđenih formi) i implementirano u glavni meni forme, preko opcije Obrada dokumenta:

Obrada dokumenta - Barkod čitač/Data terminal

Na zahtev korisnika, u verziji Build: bsv100-21085, Rel.date: 12.04.2021. u Šifarniku artikala – Promet u objektu, implementirana je kolona Neto prodajna cena za izabrani artikal:

Šifarnik artikala - Neto prodajna cena

U pomenutoj verziji (Build: bsv100-21085, Rel.date: 12.04.2021.) omogućen je Otpis robe u objektu Tranzit. Osim pomenute izmene, omogućena je i opcija nivelacije u tipu objekta Tranzit.

U poslednjim izmenama u verziji omogućeno je automatsko formiranje Otpremnice iz forme Naloga za izdavanje:

Nalog za izdavanje robe - Automatsko formiranje fakture

Na zahtev korisnika, u verziji (Build: bsv100-21104, Rel.date: 20.04.2021.) u stavkama Nivelacije cena omogućen je unos artikla i preko barkod-a aktivacijom parametra 10493 – Prikaži barkod prilikom obrade dokumenta nivelacije.

U poslednjim izmenama u verziji, korigovani su izveštaji za štampu povraćaja robe kupca i finansijskog odobrenja/zaduženja kupcu u skladu sa čl.15:

Povraćaj robe kupca, Finansijsko odobrenje/zaduženje kupca

Implementiran je novi konfiguracioni parametar 10477 – Prikaži oznaku fiskalizacije. Ukoliko je ovaj parametar aktiviran, u izlaznm fakturama će se prikazati oznaka za one fakture na osnovu kojih je funkcijom Specifikacija/POS formiran fiskalni isečak:

Prikaz oznake fiskalizacije

Dodata je oznaka fiskalizacije i u formi knjiženja POS prometa. Ova oznaka je aktivna za sve račune/stavke koji su u statusu 99 što podrazumeva da je izdat fiskalni isečak:

Prikaz oznake fiskalizacijeza sve račune u statusu 99

Takođe, omogućen je pregled istorije u funkciji knjiženja KASA prometa:

Knjiženje prometa - Pregled istorije Pregled istorije knjiženja

Proširene su tabele Kasa prometa, arhive kase prometa i izlaznih faktura (kao i svih nasleđenih tabela). Ovo podrazumeva da će se prilikom prvog startovanja nove verzije izvršiti sinhronizacija tabela koja može potrajati.

Uveden je (dodatni) parametar 10492 – Proveravaj minusno stanje u profakturi kojim se zabranjuje ili dozvoljava upis stavke u profakturama za artikle kojih nema na stanju u situaciji kada je definisana zabrana na nivou objekta.

FINANSIJSKO POSLOVANJE

Na zahtev korisnika, u formi Računa troška u polju Iznos sa PDV nakon unosa osnovice, a zatim pomoću tastera * za opštu i tastera / za nižu stopu, program će automatski preračunati iznos sa PDV.

U Izlaznoj fakturi u delu Finansijskih transakcija, implementirane su posebne kolone za unos nabavne vrenosti po opštoj i/ili nižoj stopi:

Finansijske transakcije - Izlazna faktura - Unos nabavne vrenosti po opštoj i/ili nižoj stopi

Ukoliko je u šifarniku objekata uneta adresa poslovnog objekta, ista će biti prikazana i u štampi KEP knjige:

KEP knjiga - adresa objekta

FINANSIJSKA OPERATIVA

Na zahtev korisnika, implementirana je nova, ćirilična varijanta izveštaja Naloga za prenos:

Nalog za prenos - Ćirilična varijanta izveštaja

 

OBRAČUN ZARADA

U formi Naprednih izveštaja iz zarada, omogućeno je dodavanje polja Ugovorena zarada i Ugovorena ostala primanja (prevoz):

Izveštaji za period i po periodima - Napredni pregled

Izveštaj Spisak zarada zaposlenih sa rekapitulacijom, osim na nivou svakog obračuna u delu Obrasci / Virmani / Izveštaji - Ostali izveštaji za obračun, dostupan je i u Izveštajima za period i po periodima u kom se konsultuje period definisan u zaglavlju:

Spisak zarada sa rekapitulacijom

U verziji Build: bsv100-21085, Rel.date: 12.04.2021. u delu Obrasci / Virmani / Izveštaji - Specifikacija obračuna po radnicima, implementiran je nov checkbox Sort po nazivu, čijom se aktivacijom nakon klika na polje Štampaj izveštaj, Konačni obračun prikazuje po abecednom redu:

Štampa konačnog obračuna - Sort po abecednom redu

ADMINISTRACIJA

U poslednjim unapređenjima verzije, u modulu Administracija - BizniSoft statusi i dnevnici implementiran je Pregled preuzetih podataka LD/OS:

Pregled preuzetih podataka LD/OS

 

BIZNISOFT TIM

 

 

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs