news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.


GENERALNO

Uvedena je nova funkcionalnost automatskog slanja notifikacije operaterima ukoliko se neka faktura stornira na SEF-u - Notifikacije storniranih dokumenata. Ova funkcionalnost može biti zgodna u uslovima kada kupac i/ili dobavljač naknadno stoniraju neku fakturu na SEF-u, a da nas o tome nisu obavestili. Potrebno je definisati za koju firmu i kojim operaterima se šalje notifikacija, uz napomenu da, ukoliko se polje Firma izostavi, podrazumeva se da se pravilo odnosi na sve firme:

Notifikacije storniranih dokumenata 

Nova notifikacija će se prikazati u pregledu Nova obaveštenja:

BizniSoft sistem notifikacija - Nova obaveštenja

Podrazumevano, notifikacije se automatski osvežavaju na 60 sekundi (prikaz broja nepročitanih notifikacija u crvenom kružiću) pa se promena podrazumevanog intervala može izvršiti u okviru Tajmera:

BizniSoft tajmeri - Provera dospelih notifikacija

ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE

Tabela Propisani cenovnik – Cenovnik po objektima proširena je dodavanjem kolone Kataloški broj:

Propisani cenovnik - Kolona Kataloški broj 

Uvedena je nova opcija u padajućem meniju funkcije Obrada cenovnika - Dodaj za atribut u formi Definisanje prodajnih cenovnika. Startovanjem ove opcije i izborom atributa selektovanog cenovnika, izvršiće se dodavanje svih artikala koji pripadaju selektovanom atributu i ne nalaze se u aktuelnom cenovniku uz napomenu da je podrazumevana cena 0 i da se očekuje od operatera da istu prekuca:

Definisanje prodajnih cenovnika - Dodaj za atribut

Forma povezivanja artikala unapređena je uvođenjem nove funkcije Otvori nepovezane koja će u šifarniku artikala otvoriti sve artikle koji nisu povezani za konkretan dokument (procedura povezivanja artikla nije uspela da poveže artikle niti po barkodu, niti po nazivu, niti po kataloškom broju, niti po šifri dobavljača):

Formiranje naloga na osnovu primljene eFakture - Otvori nepovezane Formiranje naloga na osnovu primljene eFakture - Otvori nepovezane - Po nazivu artikla

PROIZVODNJA

Unapređen je i redizajniran izveštaj štampe Radnog naloga:

Radni nalog - Štampa izveštaja

FINANSIJSKO POSLOVANJE

U delu Finansijske transakcije – Formiranje TR/OS/NR uveden je checkbox F2-Izmene kako bi se sprečile nenamerne promene operatera nad prethodno postavljenim pravilima:

Finansijske transakcije – Formiranje TR/OS/NR Naloga

FINANSIJSKA OPERATIVA

Omogućeno je konsultovanje mesta i/ili nosioca troška u formi Pregled obaveza i potraživanja po partnerima:

Pregled obaveza i potraživanja po partnerima – Za mesto i nosioca troška

STALNA SREDSTVA

Štampa Obrasca POA je dorađena na način da će program, u uslovima kada postoji više obračuna za selektovanu godinu (godina za obračun u kojoj smo trenutno), prikazati dijalog za štampu zbirnih ili pojedinačnih obračuna za selektovanu godinu. Klikom na Odustani, program će kao i do sada, štampati samo za selektovane obračune (sistemska poruka se aktivira ukoliko program detektuje više obračuna za godinu; ukoliko operater odgovori potvrdno, potrebno je da pre štampe selektuje sve obračune za godinu):

Stalna sredstva - Štampa POA obrasca

Implementirane su kolone Mesta i Nosioci troška u tabeli Evidencija stalnih sredstava koji će se konsultovati prilikom obračuna i knjiženja računovodstvene amortizacije:

Evidencija stalnih sredstava - Mesta i nosioci troška Računovodstvena amortizacija - Kolone Mesta i nosioci troška Računovodstvena amortizacija - Mesta i nosioci troška - Tab Knjiženja

ADMINISTRACIJA

Polje Broj pojedinačne evidencije PDV je sada modifikovano na način da program uz osnovni broj naloga dodaje i prefiks poslovne godine:

Elektronsko evidentiranje obračuna PDV - Broj pojedinačne evidencije PDV

U pojedinačnoj evidenciji PDV dodate su nove kolone:

  • Osnovni broj naloga (BizniSoft broj naloga)
  • Tip unosa (podatak o načinu unosa nakon inicijalne registracije)
  • Operater, Vreme izmene

Elektronsko evidentiranje obračuna PDV - Osnovni broj naloga, Tip unosa, Operater Vreme izmene

Pregled - specifikacija konkretne evidencije PDV (pojedinačne ili zbirne) u BizniSoft PDV evidenciji je premeštena u poseban panel pod nazivom PDV Evidencija:

Elektronsko evidentiranje obračuna PDV - PDV Evidencija Elektronsko evidentiranje obračuna PDV - Promet PDV evidencije

Provera integriteta podataka za tip provere Provera statusa knjiženja je sada značajno redizajnirana - osim što je procedura ubrzana, dodat je još jedan tip provere: da li je dokument možda proknjižen u nekoj evidenciji, a po statusu ne bi trebao (u prethodnim verzijama vršila se samo provera da li je dokument proknjižen tamo gde bi po statusu trebao da bude). 

Provera integriteta podataka - Provera statusa knjiženja

Omogućeno je storniranje i vraćanje u obradu, kao i vraćanje u obradu potvrđenih faktura koje su poslate na SEF. U tom smislu je implementiran novi konfiguracioni parametar 20063 - Omogući storniranje i vraćanje u obradu fakture koja je poslata na SEF (CTRL+SHIFT). Ovaj parametar je isključivo uveden kako bi se korisniku olakšala mogućnost ako treba ručno da se koriguje nalog, a to nije odrađeno na vreme, ukoliko je zaboravljeno mesto i/ili nosioc troška, ukoliko se u programu nije upisala valuta, a ista se vidi na SEF fakturi, ukoliko je artikal otvoren sa pogrešnom tarifom (npr. otvoren kao roba, a treba usluga ili obrnuto), ukoliko je kod avansnih računa zaboravljeno čekirati Zaduži avans ili neki drugi podatak koji ne utiče na izmenu poslate fakture. BizniSoft Tim ne smosi nikakvu odgovornost ukoliko se upotrebom ovog parametra desilo da konačno proknjižena faktura u programu ne odgovara fakturi koja je prethodno poslata na SEF. Ovo je detaljno objašnjeno u uputstvu eFakture - Storniranje.

Implementirani su sledeći konfiguracioni parametri:

  • 10959 - Loyalty akcije se primenjuju i na artikle sa rabatom
  • 10961 - Omogući izmenu komercijaliste prilikom fakturisanja

Pripremili smo najnovije uputstvo Otvaranje nove poslovne godine i prenos podataka 2023 – 2024. Detaljno korisničko uputstvo dostupno je na ovom linku.

BIZNISOFT POS

U formi Knjiženje prometa – Virmanski računi, dodata je kolona Virman. Postojeća kolona Vrednost preimenovana je u Vrednost računa i osim toga, dopunjena je i prikazom zbira po ovim kolonama. Nakon izmena, u polju Vrednost računa program će upisati ukupan iznos računa (bez obzira koje su opcije plaćanja na njemu), a u polju Virman odgovarajući iznos ukoliko je prilikom naplate odabrana opcija Prenos na račun. (Ovo može biti od interesa samo u retkim slučajevima kada je POS račun, osim opcijom plaćanja Prenos na račun, plaćen delimično i nekim drugim načinom plaćanja):

Knjiženje prometa – Virmanski računi

Funkcionalnost Kopiraj postavke od operatera u Šifarniku operatera je dorađena na način da se kopiraju i omiljene funkcije izabranog operatera:

Šifarnik operatera - Kopiraj postavke od operatera

BIZNISOFT TIM

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs