Novosti po verzijama - Januar 2018

Milica Peloza-Mojsilović @ 08 januar 2018
  • GENERALNO
  • ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE
  • RAZGRANIČENJE PDV
  • FINANSIJSKO POSLOVANJE
  • OBRAČUN ZARADA

Na našem sajtu je postavljena nova verzija u kojoj je, između ostalog, unapređeno sledeće:

GENERALNO

Implementirana je funkcionalnost naprednog podešavanja svih BizniSoft tabela kroz novi meni koji se otvara desnim klikom u bilo kojoj tabeli:

Uslovno formatiranje tabela

Time je omogućeno formatiranje tabelâ i izabranih kolona – mogućnost obeležavanja i sortiranja kolona na osnovu određenih kriterijuma. Klikom na Uredi pravila formatiranja otvara se Menadžer pravila uslovnog formatiranja kroz koji se definišu nova pravila i menjaju postojeća pravila. Ekranski primer u nastavku:

Uslovno formatiranje tabela

Svako od ovih pravila ima svoja specifična podešavanja koja su objašnjena u okviru korisničkog uputsva koje Vam možemo poslati na upit.

ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE

Unapređen je i ubrzan rad u transakciji Prijem fakture nefakturisane robe u uslovima kada postoji veliki broj nefakturisanih prijema.

Omogućena je automatska nivelacija tako što se cene vraćaju na one koje su bile određenog datuma. U skladu sa novijim funkcionalnostima, program i ovde uzima u obzir poslovnu godinu tako da operater može da zahteva i cene iz prethodne poslovne godine. Ovo je zgodno kada se “šteluje” ukalkulisana razlika u ceni na kraju godine.

Automatska noivelacija

Implementirana je nova funkcija u delu Robno-Trgovinskog poslovanja – Prijem robe – Otkup sekundarnih sirovina. Sve dosadašnje funkcionalnosti u ovom delu su ostale nepromenjene osim što je dodata Tab Eksterni trošak u osnovnoj formi. Detaljno korisničko uputstvo sa opisom aktivnosti u radu sa sekundarnim sirovinama možemo Vam poslati na upit putem mejla.

U praksi se vrlo često sa kupcem dogovara neto cena. Da bi se primenjivao jedinstven cenovnik neophodno je da se rabat kao kategorija izračunava i da se prilikom fakturisanja robe posle unosa cene iz cenovnika upiše i neto cena, a da program preračuna procenat i iznos rabata. Implmentirana fuinkcionalnost Shift + F9 kojom operater može da unese NETO cenu na osnovu koje će se izračunati procenat i iznos rabata.

RAZGRANIČENJE PDV

FINANSIJSKO POSLOVANJE

Ubačena je podrška za dva nova kontna plana:

  • KPL2014IFN – Kontni okvir za društva za upravljanje investicionim fondovima
  • KPL2016BST – Kontni okvir za budžetski sistem

Navedeni kontni okviri KPL2014IFN i KPL2016BST će se automatski importovati prilikom instalacije i startovanja nove verzije. Za oba slučaja, kao prvi korak će biti neophodno da se prilagodi tabela računa automatskih knjiženja koja je u oba slučaja nakon pokretanja nove verzije – prazna.

Za KPL2014IFN su ubačeni i novi parametri propisanih finansijskih izveštaja (Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o ostalom rezultatu, Statistički izveštaj i Izveštaj o promenama na kapitalu). Za budžetsko knjigovodstvo implementacija kontnog plana je prvi neophodan korak je implementacija sledećih elemenata (a pre početka knjiženja za ove korisnike): Šifarnik izvora finansiranja, novo obeležje u kontnom planu po kom se konto vodi po izvoru finansiranja kao i novo polje u finansijskom prometu Šifarnik funkcionalne klasifikacije, novo obeležje u kontnom planu prema kom se konto vodi po funkcionalnoj klasifikaciji kao i novo polje u finansijskom prometu (verovatno i parametar za standardnu funkcionalnu klasifikaciju za konkretnu firmu). Šifarnik pozicija po planu, novo obeležje u kontnom planu prema kom se konto vodi po poziciji po planu kao i novo polje u finansijskom prometu.

Kontni okvir za društva za upravljanje investicionim fondovima i kontni okvir prilagođen budžet

Za detaljnije informacije vezane za ovu oblast obratite se našem Call Centru.

OBRAČUN ZARADA

Uveden je checkbox u matičnoj knjizi radnika Izuzmi iz obračuna ugovorenog iznosa zarade kojim je omogućeno da se pojedini radnici izuzmu iz obračuna funkcijom Obradi SVE, u najčešćem slučaju izuzimanje obračuna za porodiljsko bolovanje.

Obračun zarada - Matična knjiga radnika

Uveden je nov konfiguracioni parametar 101210 – Podrazumevana preciznost obračuna zarada su iznosi zaokruženi na jedan dinar.

 

BIZNISOFT TIM

 

Komentari korisnika

Dodaj komentar