Novosti po verzijama - Jun 2017

Milica Peloza-Mojsilović @ 26 jun 2017
 • BIZNISOFT POS
 • PROIZVODNJA
 • ADMINISTRACIJA
 • FINANSIJSKO POSLOVANJE
 • FINANSIJSKA OPERATIVA
 • SPECIFIČNI PODSISTEMI
 • BS LIVE

 


 

U okviru poslednjih izmena u verziji, značajno je promenjen i osvežen interfejs BizniSoft POS-a i implementirane mnoge nove funkcionalnosti.


BizniSoft POS – Interfejs

Suštinski je interfejs ostao sličan uz modifikaciju pojedinih boja i preraspodele određenih funkcionalnosti u različitim tabovima i menijima.

Unos se vrši uvek u istoj koloni u okviru tabele Naziv artikla/Barkod koja se nalazi u gornjem delu leve strane interfejsa, u koloni za unos novog sloga (New Record Row).
Ukoliko je aktiviran konfiguracioni parametar 10030 – Bar kod čitač je podrazumevan, kursor se pozicionira na šifru ili barkod. Naziv izabranog artikla se prikazuje skroz na dnu u donjem levom uglu prozora.

Zaglavlje osnovnog taba za unos stavki (valute plaćanja i napomene) se sada više ne vidi, već se po potrebi prikazuje klikom na dugme TAB vodeći se činjenicom da je unos valuta plaćanja i napomena potreban samo u retkim situacijama i to samo kada je u pitanju virmanski račun. Izbačen je i deo koji je bio namenjen za pretragu po nazivu u touch screen sistemu i do njega se dolazi klikom na dugme PRET dok je checkbox za prikaz rabata pomeren u donjem delu prozora.
Dugmići za pojedine funkcije su promenili mesto (stolovi, recepti, račun na čekanju, odjava i sl.) što je ilustrovano ekranskim primerom u nastavku:

BizniSoft POS

Dodatak je novi TAB Izdati računi (u desnom delu ekrana, pored taba Brzi tasteri)koji sadrži spisak svih računa koji su izdati na tekući dan za aktivnog operatera i sada je u ovom delu omogućena štampa virmana i gotovinskih računa kao i obrazac REF4 i nalog za ispravku. Sada se jednostavnim klikom na željeni račun štampa konkretan izveštaj za taj račun.
TAB za numeričku tastaturu koja se koristi kod TOUCH interfejsa se sada više ne vidi a po potrebi se može prikazati klikom na dugme u dnu ekrana NUM.

BizniSoft POS - Izdati računi

Dodate su nove funkcionalnosti za tastere PgUP i PgDown čime se povećava ili smanjuje količina za zadnju unetu stavku. Ukoliko količina dođe na 0 taj artikal se automatski briše. U principu, ako se dovoljno puta pritisne PgDown - ceo račun će biti obrisan. Prelaz sa kolone za unos novog sloga u tabelu kako bi se eventualno neki podatak ažurirao (npr količina) vrši se klikom na strelicu na dole a prelazak između polja šifre i barkoda prilikom unosa novog sloga se vrši pomoću tastera Tab.
Funkcijski taster F9 Nova stavka, je sada dobio novo značenje a to je Unos novog artikla – gde god se trenutno nalazili.

Promena poslovnog objekta je izbačena iz zaglavlja i sada je ta funkcionalnost premeštena u meni ADMINISTRACIJA – Ekranski primer u nastavku:

BizniSoft POS

Objašnjenje pojedinih prečica na tastaturi koje nemaju dugme na osnovnom interfejsu je sada izbačeno iz zaglavlja i nalazi se u delu ŠIFARNICI – ARTIKLI:

Biznisoft POS - Prečice na tastaturi

 

BizniSoft i BizniSoft POS – Akcije

Suštinska izmena najnovije verzije je potpuni tehnički redizajn funkcionalnosti prodajnih akcija. Ova funkcija se nalazi u modulu Robno-Trgovinskog poslovanja – Cenovnici – Definisanje prodajnih akcija. Ovde je sada moguće definisati sve moguće akcije na nivou BizniSoft-a i u tom kontekstu su potpuno izbačene funkcije definisanja prodajnih akcija u BizniSoft POS-u koje su u ranijim verzijama postojale kao posebna funkcionalnost. Ova forma je sada pretrpela značajne izmene: omogućeno je da se ne unese period OD i/ili period DO, omogućene su Loyalty akcije (dalje u tekstu), rabat za ceo račun (prethodno u maloprodajnim POS akcijama), zbirne akcije po atributima, artikli bez rabata (prethodno u maloprodajnim POS akcijama) i (najbitnije) novi tip akcije: LOYALTY – dalje u tekstu.

Definisanje prodajnih akcija

Da pojasnimo: prodajne akcije se mogu definisati na nivou BizniSoft-a (tip akcije BizniSoft) koje se konsultuju prilikom izrade izlazne fakture (i ostalih izlaznih dokumenata) gde je moguće za objekat i/ili atribut i/ili artikal i/ili kupca i/ili atribut kupca i/ili za količinu OD-DO i/ili za vrednost OD-DO definisati procenti rabata i/ili cena sa ili bez PDV-a kao i za izlaznu fakturu sa akcijskim rabatom definisati akcijski rabati ukoliko je štiklirana opcija „Akcijski“ (da ne bude zabune u terminologiji: polje „Akcijski“ se odnosi samo na izlaznu fakturu sa akcijskim rabatom i označava da je rabat definisan na toj stavci onaj koji će biti upisan u polje „akcijski rabat“ na izlaznoj fakturi sa akcijskim rabatom). Zatim, mogu se definisati na nivou BizniSoft POS-a u kom slučaju će se koristiti prilikom kucanja maloprodajnih računa i mogu se definisati za BizniSoft Loyalty sistem.

Posebnu vrstu akcije predstavljaju sledeće akcije:

Zbirno za atribut
Ovo znači da će se uslovi akcije primenjivati za sve artikle na računu koji pripadaju određenom atributu ali u zbiru. Primer: ukoliko se kupe različiti praškovi (bilo koji a ne konkretan) čija je vrednost na konkretnom maloprodajnom računu veća od 10000 – sledi rabat 5% ukoliko je uklučena opcija „Zbirno za atribut“. Ukoliko ova opcija nije uključena, ovaj uslov bi se odnosio na svaku STAVKU pojedinog računa koji pripada atributu „Praškovi“. U BizniSoft-u se za obračun ovih Zbirnih akcija mora startovati funkcija OBRADA DOKUMENTA – PRERAČUNAJ ZBIRNE AKCIJE na kraju izrade izlazne fakture. Ova funkcija je postojala i pre i pojedini klijenti je u praksi učestalo koriste, ali je sada tehnički dorađena i prilično ubrzana. U BizniSoft POS-u i Loyalty sistemu se zbirne akcije računaju automatski na kraju računa zajedno sa svim ostalim.

Ceo račun

Ovo znači da se za pojedine vrednosti računa primenjuju posebni rabati.

Bez akcije

Ovde se definišu artikli (ali mnogo bolje – atributi) za koje ne važe nikakvi rabati. Dobar primer su cigarete i slično.

Računanje prodajnih akcija, u zavisnosti od veličine računa, može biti prilično zahtevno sa strane angažovanih resursa računara zbog čega je obračun prodajnih akcija standardno isključen.
Za uključivanje ovih opcija potrebno je setovati sledeće parametre u okviru BizniSoft konfiguratora:

10138 – Postoje prodajne akcije u BizniSoft-u

10139 – Postoje prodajne akcije u BizniSoft POS

10186 – Loyalty program – postoje prodajne akcije

 

BizniSoft POS – Loyalty

Loyalty program predstavlja sistem nagrađivanja pojedinih kupaca u POS-u koji su registrovani kupci i poseduju odgovarajući broj ili tzv. „kartice poverenja“. Za ovu funkcionalnost je iskorišćena forma i tabela prethodne evidencije kupaca članova (koja je sada u okviru grupe novih funkcionalnosti u delu BIZNISOFT – ROBNO-TRGOVINA – BIZNISOFT POS – BizniSoft Loyalty Program) - ali koja je sada dorađena u sledećem:

 • Ubačen je tzv.“Loyalty nivo“ koji može imati vrednost od 1 do 999.
 • Sve Loyalty akcije se definišu za određeni Loyalty nivo. Pod kojim uslovima će pojedini kupci prelaziti iz jednog u drugi nivo zavisi od poslovne politike firme.
 • Izbačen je standardni rabat za konkretnog člana. Članu se može dodeliti nivo za koji će se u akcijama definisati fiksan rabat za sve uslove (sve prazno osim polja Loyalty nivo i procenta rabata). Ovo je najbitnija izmena koja tangira klijente koji su koristili funkcionalnost definisanja rabata po članovima (majstori i slično).
 • Loyalty kod – predstavlja kod koji će biti skeniran prilikom prodaje u POS-u, na osnovu kog se pronalazi konkretan kupac. KOD se prilikom skeniranja/unosa u POS-u ne vidi. Da li će se (po novom) unositi kod, ili će se (po starom) vršiti pretraga članova po šifri ili nazivu definiše novi parametar 10185 – Loyalty program – unosi se kod.
 • Sve Loyalty akcije koje su definisane se obračunavaju tek prilikom izbora konkretnog Loyalty člana i zbog toga je predlog da se isti izabere na kraju POS računa (mada je predviđeno da se od prodaje odustane, doda i/ili izmeni neka stavka računa ili da se promeni član naknadno).

   

  Ekranski primer u nastavku:

BizniSoft - Loyalty

Bitna izmena je sada ta da ukoliko su uključene prodajne akcije u POS-u – onemogućen je ručni unos rabata i/ili promena cene sa SHIFT + F9. Ovo je jednostavno tehnički moralo da se onemogući a i nema nikakvog smisla u praksi.

Obračun rabata/cene za kupca se vrši na sledeći način:

 • Prilikom kucanja svake stavke maloprodajnog računa, računa se BizniSoft POS akcija koja nije zbirna za atribut i nije za ceo račun. Dobijena cena se prikazuje kao cena za kupca.
 • Na kraju računa – ponovo se računaju ove akcije.
 • Zatim se računaju BizniSoft POS akcije koje su zbirne za atribut a za koje ne postoji prethodno unesen rabat.
 • Zatim se računaju BizniSoft POS akcije za ceo račun a za koje ne postoji prethodno unesen rabat.
 • Zatim se konsultuju artikli koji su za BizniSoft POS definisani da nemaju akciju.

Zatim se, ukoliko je izabran Loyalty član računaju akcije u sledećem redosledu:

 • Računaju se Loyalty akcije za konkretan loyalty nivo koje nisu zbirne za atribut i nisu za ceo račun – samo za stavke za koje prethodno nije izračunat rabat.
 • Zatim se računaju Loyalty akcije za konkretan loyalty nivo koje su zbirne za atribut – samo za stavke za koje nije izračunat rabat.
 • Zatim se računaju Loyalty akcije za konkretan loyalty nivo za ceo račun – samo za stavke za koje nije izračunat rabat.
 • Zatim se konsultuju Loyalty akcije za konkretan loyalty nivo za koje ima definisanih artikla bez rabata.
 • I konačno se prikazuje prozor za izbor načina plaćanja.

Iz navedenog je moguće izvesti više zaključaka kako sistem fukcioniše, ali je bitno naglasiti da ukoliko je neki artikal na BizniSoft POS akciji, taj neće biti konsultovan na Loyalti akciji.

NAPOMENE

 • BizniSoft POS akciju je moguće definisati i na nivou poslovnog partnera – kupca pravnog lica ili za atribut poslovnog partnera. Ukoliko klijent ima ovih poslovnih potreba, potrebno je da poslovnog partnera unese pre prelaska na F5 za kraj računa.
 • Ukoliko ima više ispunjenih uslova u definisanim akcijama (primer: definisano je i za konkretan artikal i za atribut kome konkretan artikal pripada) implementirani su algoritmi koji pokušavaju da izvuku neke prioritete u smislu koja akcija treba biti konsultovana:Primer: za praškove ima rabat 10% ali za merix ima rabat 4% i sl. Ukoliko se kuca merix, iako pripada i jednoj i drugoj akciji, logično je da dobije 4% rabata i sl.
 • Kosnultuju se samo akcije za koje su ispunjeni uslovi akcije i za koju je štiklirano da je aktivna.
 • Ukoliko se u okviru definisanja prodajnih akcija za BizniSoft POS i Loyalty sistem za neku akciju definišu i rabat i cena – cena ima prioritet.
 • Kod BizniSoft akcija se konsultuju i rabat i cena – ukoliko su definisani u istoj stavci.
 • Prilikom popunjavanja tabela prodajnih akcija postoje određena pravila šta može a šta ne može da se definiše i u kojoj kombinaciji pa su u vezi sa tim implementirane informativne/sistemske poruke za operatera.
 • Implementiran je novi izveštaj pregleda svih nivelacija iz POS-a za period. Ovo je zgodna funkcija u uslovima kada agencija vodi knjige a ne koristi se BSReplikacija zato što je omogućeno da se jednim nalogom proknjiže sve nivelacije za period a ima i drugih situacija kada je ovaj izveštaj neophodan:

Pregled nivelacija iz POS-a za period

PROIZVODNJA

Na zahtev klijenata, omogućeno je fakturisanje proizvoda i usluge (istovremeno) u magacinu gotovih proizvoda.


ADMINISTRACIJA

 • Implementirana je funkcionalnost prenosa virmana u novu poslovnu godinu, preko opcije Prenos baze virmana u podsistemu Administracija.
 • Implementiran novi konfiguracioni parametar 20028 kojim se omogućava/onemogućava promena cene u šifarniku artikla.
 • Implementiran je novi konfiguracioni parametar 10182 kojim se onemogućava promena cene prilikom kucanja POS računa kao i davanje svih vrsta rabata. dakle onemogućeno je Shift+F9, Shift+F10, Shift+F11 i Shift+F12.
 • Implementiran je novi konfiguracioni parametar 10183 kojim je moguće onemogućiti prikaz i promenu vrste PDV prometa kao i oznake da li postoji obaveza obračunavanja PDV-a u zaglavnju izlaznih računa/profaktura. U praksi se dešavalo da neiskusni operateri slučajno “dečekiraju” oznaku “PDV” u zaglavlju izlazne fakture/profakture i/ili slučajno promene vrstu PDV prometa i tako naplate manje od kupca i ne obračunaju PDV.
  Unapređena je funkcionalnost obrade virmana: omogućena je provera ispravnosti tekućih računa kao I poziva na broj odobrenja I zaduženja ukoliko  up o modulu 97 (daje se samo poruka o mogućoj neispravnosti ali se izvrši upis). Takođe je Na našem sajtu je postavljena nova verzija u kojoj je, između ostalog, malo dorađena funkcionalnost obrade virmana: omogućena je provera ispravnosti tekućih računa kao I poziva na broj odobrenja I zaduženja ukoliko  up o modulu 97 (javlja se sistemska poruka o mogućoj neispravnosti ali se izvrši upis).


FINANSIJSKO POSLOVANJE

 • Ukoliko je na objektu štiklirano Ugostitelji za firme koje vode knjigovodstvo po sistemu prostog knjigovodstva, u PK-1 knjigu u kolonu 12 unose nabavnu vrednost pica I hrane a u kolonu 13 prodajnu vrednost.
 • U finansisjkom nalogu u stavci/polju Dokument veza, program sada upisuje broj dokumenta/fakture iz stavke carina u delu troškovi/uvozni PDV.
 • Omogućen je unos TR Naloga sa internim obračunom PDV-a bez prava na odbitak prethodnog PDV-a:

Nalozi troškova


FINANSIJSKA OPERATIVA

Implmentirana je provera da li postoji tabela kamatnih stopa pre startovanja procedure obračuna kamate uz prikaz greške ukoliko ova tabela nije popunjena a za konkretnog klijenta nije definisana ugovorena kamatna stopa.

 

SPECIFIČNI PODSISTEMI - OTKUP POLJOPRIVREDNIH KULTURA

 • Implementirana je nova oznaka u tabeli pregleda svih merenja u delu otkupa u specifičnim podsistemima kojom se označava da li je izvršeno merenje bilo ručno ili automatsko.
 • Implementirana je nova oznaka u tabeli pregleda svih merenja u delu otkupa u specifičnim podsistemima kojom se označava da li je izvršen unos analize poljoprivredne kulture.

 

BS LIVE

Omogućena je veoma bitna funkcionalnost za korisnike BSLIVE-a, promena rezolucije browser-a prilikom korišćenja BSLive sistema.BIZNISOFT TIM