Novosti po verzijama - April 2017

Milica Peloza-Mojsilović @ 12 april 2017

Obuhvaćeni podsistemi:

 • GENERALNO
 • ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE
 • FINANSIJSKO POSLOVANJE
 • FINANSIJSKA OPERATIVA
 • ADMINISTRACIJA
 • OBRAČUN ZARADA
 • STALNA SREDSTVA

 
 


GENERALNO

Elektronsko potpisivanje dokumenata. Celokupna funkcionalnost se nalazi u standardnoj formi za pregled izveštaja u BizniSoft-u i u tom kontekstu postoje dve funkcije: Samo potpis dokumenta i potpis dokumenta uz automatsko povezivanje u BizniSoftu u delu Veznih dokumenata - Eksternih dokumenata. Ukoliko se zahteva samo potpisivanje dokumenta, BizniSoft će od operatera zahtevati da se izabere folder i naziv potpisanog PDF fajla. Automatsko povezivanje je moguće samo ukoliko su u pitanju BizniSoft dokumenta koja mogu da se povežu sa konkretnim nalogom. Ukoliko su u pitanju ostala dokumenta (izveštaji i slično) ona neće moći automatski da budu povezana, već će operater morati da ih snimi i eventualno poveže “ručno”. U nastavku pogledajte sve relevantne screenshot-ove.

U BizniSoft formi za elektronski potpis je predviđeno i da se unese PIN uz napomenu da se isti ne mora uneti u ovoj formi u tom slučaju će operativni sistem (Windows), tj. nadležni vezni program, sam zahtevati od operatera unos PIN-a. Ovde je bila ideja da se jednim unosom PIN-a u ovoj formi isti iskoristi za potpisivanje više različitih dokumenata „istovremeno” i ta varjanta je u potpunosti podržana u samom DLL-u. Ukoliko se dokumenta štampaju iz pregleda dokumenta operatera/objekta/firme ili se dokumenta skladište u podsistemu “Za štampu” moguće je potpisati sva ova dokumenta jednim potpisom (obziorom da je to u stvari jedan PDF dokument).

Primer potpisanog dokumenta (konkretno – fakture) ilustrovani su u nastavku a detalje potpisa možete videti ukoliko isti otvorite u Acrobat Reader-u. Obratite pažnju na donji levi ugao dokumenta gde je uočljiv elektronski potpis.

 

Elektronski potpis dokumenta  Elektronski potpis dokumenta  Eksterna dokumenta  

Elektronski potpis dokumenta   Izvoz fakture u PDF 

 

Unapređen je pregled tabela za štampu analogno ostalim BizniSoft izveštajima. Sada se štampa PDV evidencije (Knjige izlaznih i ulaznih računa) prikazuje u formi koja je gotovo identična standardnim BizniSoft izveštajima i u tom kontekstu je omogućen dalji eksport ovog izveštaja, prilagođavanje izveštaja, štampa, unos napomene, slanje na email (uključujući podrazumevani i integrisani email klijent) kao i elektronsko potpisivanje ovakvih dokumenata. Ova forma se sada prikazuje i prilikom pregleda svih ostalih BizniSoft tabela.

Štampa izveštaja  Štampa izveštaja  Štampa izveštaja 

ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE

Dostupni su novi izveštaji u modulu Robno-Trgovinskog poslovanja – Izveštaji po specifičnim poslovima – Pregled dnevne otpreme (3 izveštaja) koji su potrebni magacionerima za automatizaciju spremanja i pakovanja robe za firme koje vrše isporuku robe sa više transportnih sredstava (kamiona) i više desetine vozača na različitim terenima dostave.

Pregled dnevne otpreme

 

Proširen je broj karaktera u polju Odeljenje u šifarniku Artikala, u okviru nove verzije polje je prošireno na 6 karaktera:

 

Šifarnik artikala   Šifarnik artikala 

Implementirana je nova funkcionalnost u Izveštajima iz robnog prometa pod nazivom Pregled podataka izabranih kriterijuma u tabeli. Ovo je značajno unapređenje podsistema izveštavanja zato što se u ovom slučaju dobijaju veoma zgodne tabele i pregledi koji se mogu filtrirati, sortirati, eksportovati.

Izveštaji iz robno-trgovinskog poslovanja

 

Iz tog razloga su ove funkcionalnosti posebno “naznačene” novim dugmetom u podnožju ovih formi Pregled podataka izabranih kriterijuma u tabeli. Dupli klik na stavku prometa prikazuje izvorni dokument!

Pregled podataka izabranog kriterijuma u tabeli

Pregled podataka izabrabranih kriterijuma u delu izveštavanja iz Robno-Trgovinskog poslovanja dopunjen je sledećim funkcionalnostima:

 • Dodat grafikon za prikaz količinskog salda
 • Dodata kolona ostvarene razlike u ceni
 • Omogućen prikaz više pregleda istovremeno

Izveštaji iz Robno-Trgovinskog poslovanja

 

FINANSIJSKO POSLOVANJE

Implementirana je (po uzoru na izveštaje iz Robnog prometa) nova funkcionalnost u Izveštajima iz finansijskog poslovanja pod nazivom Pregled podataka izabranih kriterijuma u tabeli. Ovo je značajno unapređenje podsistema izveštavanja zato što se u ovom slučaju dobijaju veoma zgodne tabele i pregledi koji se mogu filtrirati, sortirati, eksportovati.

Izveštaji iz Finansijskog poslovanja   Izveštaji iz Finansijskog poslovanja 

 

Pregled podataka izabrabranih kriterijuma u delu izveštavanja iz Finansijskog poslovanja dopunjen je sledećim funkcionalnostima:

 • Dodat grafikon za prikaz prometa i salda analitičkog računa, prikaz je omogućen klikom na svaku stavku u zaglavlju pregleda
 • Implementirana funkcionalnost kojom se konsultuje karakter konta iz kontnog plana prilikom obračuna kolone “saldo”. Ukoliko je karakter dugovni, saldo se računa kao duguje-potražuje i obratno.
 • Omogućen je prikaz više ovakvih pregleda u različitim tabovima (do sada je bilo moguće videti samo jedan ovakav pregled).

Izveštaji iz Finansijskog poslovanja

U Tabeli računa automatskog knjiženja dodate su 2 nove šife i u kontnom planu da nova konta:

 • BSRN0154 - 28900 - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA - AVANSI BEZ PDV
 • BSRN0155 - 4725 - OBAVEZE ZA PDV PO PRIMLJENIM AVANSIMA BEZ PDV

 

Tabela računa automatskog knjiženja

I nalog za GK knjiži 0 na oba ova stava. Ova funkcionalnost važi i za firme koje nisu u sistemu PDV-a a izdaju avansni račun (kako bi ga „zakačili“ uz konačni). Napomena je da je ovo jedina funkcionalnost automatskih knjiženja u programu u kojoj je dozvoljena stavka sa svim nulama.

Obrada naloga za glavnu knjigu - Avansni računi

Omogućen je prikaz računa sa prometom u kontnom planu firme u okviru Finansijskog poslovanja. Taster F8 Samo sa prometom.


Kontni plan firme

U okviru ovog modula, dodat je checkbox u dnu ekrana Izbor naloga za obračun i time omogućen izbor dokumenata za obračun kursnih razlika:

Obračun kursnih razlika

 U okviru poslednjih izmena u verziji, dorađena je štampa KEP knjige - ubačeni brojevi kolona u zaglavlju kao i datum pazara u opisu:

Knjiga Evidencije Prometa

FINANSIJSKA OPERATIVA

Dorađena funkcionalnost obračuna kamate. Omogućen je izbor konta za obračun (obaveze ili potraživanja) kao i izbor pojedinačnog konta. Dorađena je štampa, ubačena informacija o karakterima računa za obračun kao i eksterni dokument, ukoliko postoji.

 

Obračun kamate   Obračun kamate 

 

Dodata je još jedna funkcija u modulu Finansijka operativa – Analitika stanja po partnerima tako da se sada u podnožju forme Stanje po partnerima otvara IOS za izabranog partnera. Ovo je sada jedan veoma koristan pregled koji klijentima prikazuje sve potrebne podatke po valutama dospeća poslovnog partnera:

Implementirana je nova opcija - checkbox u formi formiranja dokumenta na osnovu profakture/otpremnice kojom je omogućeno da se zapamte prethodno izabrane opcije:

Analitika stanja partnera

ADMINISTRACIJA

Implementirani su novi konfiguracioni parametri:

20025 Omogući brisanje veznih dokumenta
20026 Omogući promenu statusa formiranja dokumenta

Biznisoft Konfigurator

10172 Onemogući replikaciju obračuna nabavke za period.
Podrazumevana vrednost je 0, a korisno je da se ovaj parametar postavi ukoliko se radi obračun za veliki period sa mnogo dokumenta i čija replikacija u ostale dislocirane objekte nije potrebna
10173 Onemogući replikaciju obračuna narudžbina kupaca
10174 Onemogući replikaciju obračuna trebovanja
10175 Onemogući replikaciju obračuna narudžbina dobavljača
Podrazumevana vrednost ovih parametra je 1.

Biznisoft konfigurator

 

 

Implementiran je konfiguracioni parametar 10166 kojim se parske razlike automatski knjiže.

Biznisoft konfigurator

Omogućena je zabrana naplate platnim karticama preko konfiguracionog parametra 10168.

Biznisoft konfigurator


Implementiran je novi konfiguracioni parametar 10170 kojim možete definisati da se prilikom obrade podataka iz terminala ignorišu artikli koji nisu imali ulaz u konkretnom objektu.

Biznisoft konfigurator

Implementirano je Elektronsko potpisivanje bilo kog PDF dokumenta (nevezano da li je rađen u BizniSoft-u ili ne – Elektronsko potpisivanje BizniSoft dokumenta implementirano je u standarndom prikazu dokumenta kao i u novom prikazu aktivne tabele) u okviru podsistema Administracija.

Administracija - Elektronsko potpisivanje dokumenta

OBRAČUN ZARADA

U okviru poslednjih izmena u verziji, omogućeno jer kreiranje PP OD-O XML fajla i export na portal poreske uprave, za osnivače privrednog društva koji nisu zasnovali radni odnos u svom privrednom društvu.

PP OD-O

Ovo praktično znači da je omogućeno da se u istom obračunu rade i zaposleni i vlasnici a da će program sam formirati prijave u zavisnosti od statusa zaposlenog definisanog u matičnoj knjizi radnika.

Uveden je nov račun u Tabeli računa automatskih knjiženja pod šifrom BSRN0156 – Objedinjena naplata poreza i doprinosa – 4590. Ovaj račun je otvoren i u podržanim kontnim okvirima. Dorađene su procedure formiranjana naloga GK za Obračun zarade, Obračun ostalih ličnih primanja i Obračun za isplatu licima van radnog odnosa, budući da pojedini klijenti odmah na izvodu „raščlanjuju“ ove uplate u odnosu na obračun zarade (posebno po kontima klase 4).

 

STALNA SREDSTVA

Uveden je prenos obračuna amortizacije u Finansijsko poslovanje. Da bi se obračun amortizacije proknjižio neophodno je da bude konačan. Dobijeni nalog je u formatu AMSS (Amortizacija Stalnih Sredstava) GGMMDD (Godina, Mesec, Dan). Ukoliko već postoji zadati broj naloga, podrazumeva se da operater zahteva rasknjižavanje naloga i u tom slučaju se proverava da li je period zaključan i da li operater ima ovlašćenja za rasknjižažavanjem dokumenata (analogno sličnoj funkcionalnosti u blagajničkom poslovanju).

Obračun amortizacije   Obrada naloga za glavnu knjigu 

U ranijim verzijama, u okviru Evidencije stalnih sredstava, način sorta funckcionisao je prema Oznaci stalnog sredstva i Registarskom broju (Oznaka + Inv.broj). U najnovijoj verziji kriterijumi za sort dopunjeni su varijantom sorta a to je samo po registarskom broju.

Izveštaji evidencije Osnovnih sredstava

 

 

 BIZNISOFT TIM