BizniSoft Moduli

BizniSoft ModuliBizniSoft u svojoj aktuelnoj verziji sadrži 12 modula koji su međusobno povezani u jedinstvenu i nerazdvojivu poslovnu celinu. BizniSoft se uvek distribuira kompletan i svi pripadajući moduli/podsistemi i njihove funkcije su dostupne svim našim klijentima. Klijent sam odlučuje, shodno svojim poslovnim potrebama, koje će module/funkcije koristiti. Takođe, i sam izgled osnovnog ekrana klijent sam može da menja i pojedine module sakriti za pojedine ili sve operatere sistemom ovlašćenja po funkcijama/modulima. Time smo svim našim klijentima, čak i onim najmanjim omogućili da koriste sve funkcije programa, bez potrebe za bilo kakvom dodatnom licencom i/ili nadoknadom, što se u praksi pokazalo vrlo korisno. Budući da svaki modul sadrži više desetina (a neki i više stotine funkcija), ovde ćemo samo navesti kratak opis pojedinih modula sa pripadajućim ekranskim primerima:

Budući da su praktično sve funkcije parametarizovane, BizniSoft sadrži kompleksan sistem šifarnika i formi za održavanje istih. Prilikom standardne instalacije BizniSoft-a, svi neophodni šifarnici su inicijalno popunjeni potrebnim podacima tako da klijent odmah može da počne rad bez nekih posebnih prethodnih podešavanja. Kasnije klijent može, shodno svojim poslovnim potrebama, pristupiti ažuriranju pojedinih postavki. U okviru Opštih šifarnika su na jednom mestu grupisani svi šifarnici koji se koriste u programskom paketu BizniSoft. Kako BizniSoft podržava vođenje poslovnih knjiga za neograničen broj poslovnih subjekata (poslovanje knjigovodstvenih agencija i preduzeća za vođenje poslovnih knjiga), postoje dve vrste šifarnika:

Osnovni šifarnici koji se odnose na sve poslovne subjekte:

 • Matični podaci/Spisak firmi – klijenata
 • Atributi klijenata
 • Propisani kontni plan
 • Šifarnik tipova objekta
 • Tabela računa automatskih knjiženja
 • Tarifni brojevi
 • Šifarnik banaka
 • Šifarnik Biznisoft dokumenta
 • Šifarnik valuta
 • Kursna lista
 • Šifarnik opština
 • Šifarnik amortizacionih grupa
 • Šifarnik grupa za poresku amortizaciju
 • Vrste PDV Prometa

 

Šifarnici specifični za konkretnog klijenta:

 • Artikli firme
 • Kontni plan konkretnog klijenta – firme
 • Tabela PDV računa
 • Tabela računa avansa
 • Tabela računa finansijske operative
 • Šifarnik terena za dostavu
 • Šifarnik objekta firme
 • Matična knjiga radnika
 • Šifarnik ostale analitike
 • Recepture proizvoda
 • Šifarnik radnih operacija
 • Tabela mesta troška
 • Tabela nosioca troška
 • Spisak komercijalista
 • Tabela računa PK-1 knjige
 • Tabela računa KPO knjige
 • Šifarnik banaka – kreditora
 • Tabela procenta razlike u ceni kod internih prenosa
 • Šifarnik ključeva za raspodelu  

 

Pojedini šifarnici se iz praktičnih razloga nalaze kao funkcija u više modula (šifarnik artikala u modulu robno-trgovinskog poslovanja, šifarnik poslovnih partnera u modulu finansijske operative i slično).
U ekranskim primerima, u glavnom meniju, možete videti i stavku Omiljene funkcije. Ova funkcija ne predstavlja dodatni modul, već sistem po kome je klijentu omogućeno da u ovom "modulu" sam kreira meni funkcija/opcija koje često (ili isključivo) koristi, bez potrebe da konkretnu funkciju "traži" po menijima modula kome pripada. 

EKRANSKI PRIMERI

Šifarnik artikalaAtributi artikalaPropisani kontni plan firmeBizniSoft DokumentaTabela računa automatskog kjiženjaPreuzimanje kursne lliste sa portala NBSObjekti firmeTabela vrste PDV Tabela PDV računa

Centralno mesto svakog poslovno-računovodstvenog softvera predstavljaju funkcije modula robno-trgovinskog poslovanja. Ovu činjenicu smo posebno imali u vidu prilikom projektovanja i razvoja BizniSoft-a tako da sada možemo sa ponosom da konstatujemo da smo pokrili, ako ne sve, onda bar najveći deo dokumenata i poslovnih procesa koji se mogu desiti u poslovanju preduzeća koje, pretežno ili isključivo, obavljaju ove vrste delatnosti. Lista funkcija koje ovaj modul pokriva je veoma dugačka i odgovara potrebama čak i najkompleksnijih poslovnih subjekata. Sve funkcije koje ovaj podsistem ima ovde je nemoguće nabrojati, ali je važno istaknuti one elemente za koje smatramo  da BizniSoft izdvajaju u odnosu na ostale poslovno-računovodstvene sisteme na našem tržištu.

Celokupno robno-trgovisnko poslovanje realizovano je kroz sistem poslovnih objekata u kojima klijent može otvarati neograničen broj poslovnih objekata, saglasno strukturi preduzeća. U aktuelnoj verziji programa podržane su sve vrste objekta koje može imati jedan poslovni subjekt: maloprodaja, veleprodaja, roba data u komision malorpodaje, roba primljena u komision maloprodaje, roba data u komision veleprodaje, roba primeljena u komision veleprodaje, maragicni robe, magacini repromaterijala, magacin gotovih proizvoda i polu-proizvoda, proizvodna jedinica. Šifarnik artikla predstavlja jedinstven šifarnik na nivou celog preduzeća čime je omogućeno da klijent u svakom momentu vidi koliko ima jednog artikala po svim poslovnim objektima (stanje, cene, rezervacije i slično). Artikal u BizniSoft-u predstavlja jedan kompleksan entitet koji može imati veoma širok spektar obeležja (može biti roba, usluga, sopstveni proizvod, komisiona roba, repromaterijal, ambalaža, može pripadati jednom ili više atributu artikla ...). Takođe, postoji mogućnost vođenja KEP knjige u elektronskom obliku, i mogućnost štampe u skladu sa Pravilnikom o Evidenciji prometa.

Poseban akcenat u robno-trgovinskom modulu predstavljaju tzv. "atributi artikla" koji omogućuju klijentu da otvara neograničen broj atributa (prehrana, hemija, suhomesnata roba, kafa, pića, alkoholna pića, Devel, Maxi, crvena boja i slično saglasno svojim potrebama) i da jednom artiklu dodeli neograničen broj ovih atributa a sve u cilju veoma preciznog i efikasnog izveštavanja. Takođe su izvedene funkcije automatskog dodeljivanja atributa po poslovnim subjektima kojima klijent može da poveže pojedine poslovne subjekte (primer: dobavljač Idea ili kupac Maxi) sa pojedinim atributima čime se otvaraju niz dimenzija izveštavanja koja iz ovako postavljenog sistema mogu proizaći. Primer: Koliko imamo artikala na zalihama koje smo nabavili od Devel-a a koji su prehrana ili hemija, ili koliko šta smo sve prodali Maxi-ju od pića crvene boje, ili kolika nam je ostvarena razlika u ceni prema nekom kupcu iz kategorije alkoholnih pića. Program u ovom smislu nudi neograničene mogućnosti.

Funkcijama propisanih cenovnika i modula dislociranih prodajnih objekata u kombinaciji sa sistemom za replikaciju i BizniSoft POS-om smatramo da smo u potpunosti pokrili poslovanje veoma velikog broja poslovnih subjekata koje imaju maloprodaje ili veleprodaje na većem broju geografski dislociranih lokacija (primer: veleprodaja u Beogradu, maloprodaja u Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu itd.). Ovako postavljenim sistemom omogućeno je komercijali da propiše maloprodajne i veleprodajne cene po svim objektima (koje, naravno, mogu biti različite) uz automatsko formiranje nivelacije u prodajnom objektu po trenutnom stanju konkretnih artikala u objektu nakon uspešno izvršene sinhronizacije (koja se u principu vrši automatski na 15 minuta ili na zahtev). U praksi, to znači da je moguće da komercijalista u 12:00 promeni cenu kafe sa 90 na 100 dinara i da će najkasnije do 12:30 u svim dislociranim objektima cena biti promenjena uz automatsku štampu nivelacije po trenutnim količinama na lokalnim štampačima dislociranih objekata. Takođe je moguće da (ukoliko poseduje određena ovlašćenja) operater sa terena ili od kuće, koristeći BizniSoft Live sistem, bez potrebe da ima lokalno instaliran BizniSoft promeni cene u propisanom cenovniku i ostvari identičan efekat a sve u cilju brzog i efikasnog odgovora zahtevima tržišta. Pojedini naši klijenti ovaj sistem koriste na više od 30 dislociranih prodajnih objekata (naravno, uslov je da klijent koristi naš sistem za replikaciju podataka i/ili sistem BizniSoft Live).

EKRANSKI PRIMERI


Šifarnik Poslovnih partneraŠifarnik artikalaOtkup poljoprivrednih proizvoda


Transformacije artiklaIzlazna fakturaIzvoz robe i usluga


Uvozna kalkulacijaPopis robeIzvešaji iz robnog prometa

U programskom paketu BizniSoft proizvodni procesi pokriveni su funkcijama obrade radnih naloga i podržana su dva tipa proizvodnje:

 • Proizvodnja bez recepture proizvoda. Ovakav vid proizvodnje zgodan je kada nema definisanih receptura za proizvode koji se proizvode ili se uvek, ili bar vrlo često, ta receptura menja. U ovom slučaju se uz radni nalog vežu "ručno" formirane izdatnice repromaterijala i prijemnice gotovih proizvoda.
 • Proizvodnja sa definisanom recepturom (sastavnicom proizvoda). Ovaj vid podrazumeva da svaki proizvod koji se proizvodi poseduje unapred definisanu recepturu na osnovu koje se automatski formira izdatnica materijala iz magacina repromaterijala. Naknadno je moguće uneti dodatne izdatnice repromaterijala i/ili prijemnice gotovih proizvoda koje se mogu vezati uz konkretni radni nalog.

Uz svaki radni nalog moguće je uneti obavljen posao po radnicima. U kombinaciji sa unapred definisanim mestima i nosiocima troška po proizvodima automatsko knjiženje će nam omogućiti uvid u stvarne troškove svakog nosioca troškova - proizvoda na adekvatnim kontima klase 5 i 9.

Obzirom da jedan radni nalog podrazumeva proizvodnju samo jedne vrste proizvoda, postoji mogućnost formiranja tzv."grupnog radnog naloga" koji će se sastojati iz više radnih naloga. Prednost sistema grupnih radnih naloga je u tome što knjiženje grupnih radnih naloga formira jednu "grupnu" izdatnicu materijala po recepturama svih pojedinačnih radnih naloga od kojih se sastoji i analogno tome formiranje jedne "grupne" prijemnice gotovih proizvoda sa svim definisanim proizvodima uz adekvatnu rekapitulaciju materijala (utrošen repromaterijal po recepturi - stvarno utrošen repromaterijal = razlika po utrošenom materijalu). Izdatnice i prijemnice je na jednom radnom nalogu moguće formirati iz različitih magacina repromaterijala/poluproizvoda.

Iz praktičnih razloga su implementirane i razne pomoćne funkcije automatskog formianja radnog naloga u ostalim mogulima. Primer ovoga je automatsko formiranje radnih naloga na osnovu prodaje gotovih proizvoda kroz izlaznu fakturu ili preko fiskalne kase za neki period (dan) što je veoma zgodno za male pekare, mesare i slično (u kom slučaju će BizniSoft jednim klikom formirati sve potrebne dokumente proizvodnje: formiranje grupnog radnog naloga za period, formiranje pojedinačnih radnih naloga po prodatim proizvodima i asociranje na prethodno formiran grupni radni nalog, formiranje izdatnice repromaterijala po recepturama prodatih gotovih proizvoda, formiranje prijemnice proizvoda u magacinu gotovih proizvoda, interni račun gotovih proizvoda iz magacina u maloprodaju) i proknjižiti iste u svim pripadajućim podsistemima (robno, finansijsko, KEP i sl.).

Pored ovih "osnovnih" funkcija, modul proizvodnje podržava i razne specifične proizvodne procese:

 • Fakturisanje repromaterijala
 • Interni prijem proizvoda/poluproizvoda
 • Interni prenos gotovih proizvoda
 • Prenos preizvoda i poluproizvoda u materijal
 • Prenos materijala u proizvod ili poluproizvod
 • Slanje materijala na obradu/doradu
 • Prijem materijala sa obrade/dorade
 • Fakturisanje gotovih proizvoda direktno iz magacina gotovih proizvoda itd.
 
Proizvodnja se u BizniSoft-u vrši po planskim cenama (svaki artikal u šifarniku koji je definisan kao sopstveni proizvod mora imati deifnisanu plansku cenu), dok se magacin repromaterijala i poluproizvoda može voditi po jednom od sledećih sistema:
 
 • Fifo - prva ulazna cena predstavlja prvu izlaznu cenu
 • Procečna nabavna cena
 • Planska nabavna cena (uz automatsko knjiženje odstupanja od planske cene)

 

 
 

EKRANSKI PRIMERI


Faktura proizvodaGrupni radni nalogNormativi


Faktura proizvodaPrijem gotovih proizvodaSpisak radnih naloga

 

Prilikom obrade svakog BizniSoft dokumenta koji predstavlja određen poslovni odnos sa poslovnim partnerima (Izlazni računi, Povraćaji, Kalkulacije i slično) moguće je uneti do neograničen broj valuta plaćanja, primer: Dobavljač nam je ispostavio fakturu za trgovačku robu na osnovu koje radimo kalkulaciju sa specificiranim valutama plaćanja na sledeći način: Prva rata od 10.000,00 dinara dospeva 01.06.2016., druga rata od 15.000,00 dinara dospeva 01.07.2016. i treća rata 4.000,00 dospeva 15.09.2016. Po prethodnom primeru automatsko formianje naloga za glavnu knjigu kalkulacije će formirati jednu stavku na kontu obaveze prema dobavljaču (BizniSoft omogućava da za svakog poslovnog partnera definišemo konto na kome će se knjižiti obaveze i/ili potraživanja prema njemu, a ukoliko ovaj konto nije definisan on proizilazi iz konkretnog poslovnog odnosa, u ovom slučaju je to konto 4330 - dobavljači u zemlji), ali će isto tako formirati određene stavove u podsistemu finansijske operative u kome se, između ostalog, prate obaveze i potraživanja prema poslovnim partnerima po valutama plaćanja.

Knjigovodstveni računi koji će se voditi u modulu finansijske operative klijent sam bira popunjavanjem tabele računa finansijske operative (kupci i dobavljači u zemlji i inostranstvu, primljeni i dati avansi, krediti i slično). U standardnoj instalaciji bizniSoft-a, ova tabela je već popunjena potrebnim računima a klijent može da je prilagodi svojim potrebama.

Analogno atributima artikla koji su implementirani u modulu robno-trgovinskog poslovanja, u modulu finansijske operative su implementirani atributi poslovnih partnera. Ovaj šifarnik atributa može sadržati bilo koja obeležja po kojima kasnije možete dobiti odgovarajuće izveštaje, primer: atributi mogu biti: dobavljač za robu, dobavljač za usluge, fizičko lice, preduzetnik, južna Srbija, istočna Srbija, problematičan partner i slično, pa analogno tome možete izvući izveštaje tipa: Prikaz svih potraživanja od problematičnih poslovnih partnera predzetnika sa teritorije Istočne Srbije ili južne Srbije i sl. (pogledajte opis modula robno-trgovinskog poslovanja za više informacija o načinu funkcionisanja atributa u BizniSoft-u).

U ovom modulu, pored raznih izveštaja, implementirane su i sledeće funkcije:

 • Obračuna kamate poslovnim partnerima, u kojoj klijent bira da li vrši obračun kamate za jednog, ili za sve poslovne partnere, zatim bira tip kamatne stope (Redovna kamatna stopa, Zatezna kamatna stopa, Zakonska zatezna kamatna stopa stim što kamatna stopa može biti i ugovorena sa svakim poslovnim partnerom ponaosob), kao i metod obračuna kamate (proporcionalni, konformni).

 • Izvod otvorenih stavki poslovnog partnera (IOS) po sistemu zatvaranja stavki po veznom dokumentu. Ovaj tip IOS-a koriste firme koje uplate i sve ostale transakcije vezane za obaveze i potraživanja poslovnih partnera zatvaraju po veznom dokumentu.

 • Izvod otvorenih stavki poslovnog partnera (IOS) po sistemu hronološkog zatvaranja stavki. Ovaj tip IOS-a koriste firme koje ne zatvaraju po veznom dokumentu u kom slučaju BizniSoft sam vrši zatvaranje po hronologiji promena.

 • Izvod otvorenih stavki (IOS) u valuti.

 • Predlog za kompenzaciju. Ova funkcija štampa listu predloga za kompenzaciju sa jednim ili više poslovnih partera.

 • Pregled poslovanja po komercijalistima. Svakom poslovnom partneru može biti dodeljen komercijalista a u izveštaju realizacije ili naplate po komercijalistima mogu se koristiti i atributi poslovnih partnera i atributi artikla (primer: Koliko je bila realizacija komercijalista za kupce preduzetnike iz Istočne Srbije koji su kupili prehrambenu robu nabavljenu od dobavjlača Delta DMB i kolika je bila naplata tih potraživanja.

 • Obrada i štampa naloga za prenos - virmana. Kao što smo ranije u opisu modula pomenuli, za sve poslovne promene koje za rezultat mogu imati virman, implementirana je funkcija automatskog kreiranja naloga za plaćanje (obračun zarada, ostala lična primanja, kalkulacije i slično). Nalozi za prenos se mogu štampati na laserskim i/ili inkjet štampačima na običnom A4 papiru ili na matričnim štampačima na preštampanim obrazcima. Nalozi za prenos se mogu i eksportovati u programe za ebankig (ternutno podržani programi su Halcom, FX Client, Sito E-Bank i Office Banking - Intesa). Moguće je definisati i tzv. "šablone" naloga za prenos koji se štampaju periodično (porezi i doprinosi za konkretnu firmu - klijenta, takse na isticanje firme i slično).

 

 
 

EKRANSKI PRIMERI


Izvod otvorenih stavkiIzveštaji po komercijalistimaObračun kamate


Poslovni partneriPredlog za kompenzacijuPregled neplaćenih obaveza/potraživanja


Štampa virmanaKartica po dospelim valutamaTabela kamatnih stopa

OBRAČUN ZARADA

Ovim modulom su pokrivene sve vrste plaćanja prema fizičkim licima koje mogu nastati u raznim poslovnim odnosima. Pored lica u radnom odnosu (klasičan obračun zarade), podržana su i lica van radnog odnosa (ugovori o delu, dopunsokm radu, zastupanju, autorska i srodna prava, dobavljači sekundarnih sirovina, zakup nepokretnosti i pokretnih stvari i slično) kao i ostala lična primanja (naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju, dnevnica, naknada troškova smeštaja i prevoza na službenom putovanju, solidarna pomoć, poklon deci zaposlenih, jubilarna nagrada i ostalo). Kao i svi ostali, modul Obračun zarada je potpuno automatizovan: standardni nalog za obračun ličnih primanja, formiranje naloga glavne knjige, formirane virmana za svaku od vrsta plaćanja, eksport virmana u elektronsko bankarstvo, svi propisani (i ne samo propisani) izveštaji, M4 obrazac, PPP prijava, privremeno smanjenje zarade, obračun zarade bez isplate NETO, obustave na procenat i na rate, dobrovoljno dodatno osiguranje i slično.

PODSISTEM UPRAVLJANJE KADROVIMA

Funkcije ovog modula obuhvataju detaljnu evidenciju zaposlenih radnika: Osnovne i dodatne podatke o zaposlenima, kvalifikacijama zaposlenih, podacima o članovima porodice, obukama zaposlenih, rešenjima, ugovorima. Korišćenjem opcije Import/Export vrši se prenos svih evidentiranih radnika iz Matične knjige radnika, iz modula Obračun zarada u modul Upravljanje kadrovima.  
U okviru modula Upravljanje kadrovima implementirani su mnogobrojni izveštaji: Karton zaposlenog, kartica promena zaposlenog, štampa rešenja, Ugovora o radu, Spisak zaposlenih sa članovima porodice, Kartica sprovedenih obuka i treninga zaposlenog.

STALNA SREDSTVA I SITAN INVENTAR

Ovaj modul obuhvata evidenciju stalnih (osnovnih) sredstava preduzeća: nabavku novog, doatno ulaganje u postojeći i nabavku korišćenog osnovnog sredstva, obračun amortizacije (poreska i računovodstvena), otpis i prodaju, reverse stalnih sredstava, aktiviranje stalnih sredstava. U osnovnoj formi evidencije stalnih sredstava, može se videti specifikacija reversa za selektovano stalno sredstvo. Takođe, omogućeno je brisanje celog reversa kao i pojedinačne stavke reversa. Omogućen je pregled svih izdatih reversa.
Evidencija sitnog inventara se nalazi u modulu Stalna sredstva. Svrha ove funkcije je da se pored finansijske evidencije na kontima vodi i količinska evidencija sitnog inventara po objektima i po radnicima. Nabavka sitnog inventara, sadrži opcije: Nabavka sitnog inventara, Izdavanje inventara u upotrebu, Zaduženje sitnog inventara po radnicima, Povraćaj sitnog inventara od radnika, Rashodovanje sitnog inventara.
Omogućen je interni prenos iz objekata tipa 01, 02, 08 i 09 u objekat tipa 21, kojim je moguće prebaciti sitan inventar na zalihama (ukoliko se po nekoj fakturi nalazi trgovačka roba i sitan inventar, radi se prijemnica u nekom od objekata robe za celu fakturu, a zatim se internim prenosom obradi deo koji se odnosi na sitan inventar u objekat 21).

SERVIS I POPRAVKE

Ovaj modul je namenjen firmama koje se, povremeno ili isključivo, bave uslugama servisiranja, bilo svoje prodate robe u ili van garatnog roka (prodaja računara, bele tehnike i slično), bilo klasičnim servisima (servis automobila, bele tehnike, računara i slično). Funkcije ovog podsistema obuhvataju: prijem robe na servis, obradu servisnog naloga, slanje i prijem reklamacija od dobavljača, zaduženja i razduženja servisera rezervnim delovima, obradu servisnih operacija i ugrađenih delova, izdavanje servisirane robe kupci u i van garantnog roka uz automatsko formiranje fakture i/ili BizniSoft POS fiskalnog isečka.

SPECIFIČNI PODSISTEMI

Modul Specifičnih podsistema obuhvata specifične funkcije u okviru Programskog paketa, u skladu sa potrebama pojedinih naših klijenta a koje se ne mogu klasifikovati u nekom od prethodno navedenih modula. Primer ovoga su funkcije evidencije, prijema i izdavanja poljoprivrednih kultura uključujući i rad sa mernim kolskim vagama: prvo (BRUTO) merenje, vozila u krugu, drugo (TARA) merenje, bonifikacija poljoprivrednih kultura i svođenje na YUS kvalitet, evidencija otkupljenih poljoprivrednih kultura po silosima i objektima, evidencija kultura po vlasnicima i dobavljačima, promena vlasnika, troškovi sušenja, interni transferi poljoprivrednih kultura sa ili bez bonifikacije i slično. Podržan je i rad bez povezane kolske vage (tzv. "ručna" merenja, tj. naknadni unos potvrda koje su nastale u nekom od silosa).
U ovom modulu je implementirana i funkcija formiranja fajla za potrebe kurirskih službi (City Express) na osnovu izdatih faktura za firme koje se bave ovim načinom distribucije svojih artikla.
U okviru ovog modula, izdvaja se i HMS – Hotel menadžment sistem, komponenta – alat, koji može biti jako koristan svim korisnicima koji u svojoj organizaciji pružaju bilo koju vrstu smeštaja gostima, a radi evidencije istih, vođenja knjige gostiju, evidencije i obračuna boravišne takse, prijave domaćih gostiju, prijave stranaca (eksport podataka u .txt formatu radi uvoza kod MUP-a, tj. njihove prijave).
HMS je sistem evidentiranja gostiju, evidencije njihovih dodatnih usluga u hrani i piću tokom boravka. Odjava gostiju i zatvaranje rezervacije propraćeni su automatskim formiranjem fiskalnog isečka i izlaznih računa kroz BS POS.

 

EKRANSKI PRIMERI


Matična knjiga radnikaPregled obustavaEvidencija radnog vremena


Isplata licu van radnog odnosaIzveštaji za izabrani obračun Isplata ostalih ličnih primanja


Preuzimanje podataka za obračun zarada sa našeg serveraUpravljanje kadrovima - Evidencija zaposlenihSpecifični podsistemi - Otkup poljoprivrednih kultura

U okviru Programskog paketa BizniSoft, nalazi se sopstveni konfigurator (nakon instalacije nalazi se kao posebna funkcija u okviru glavnog menija, ali mu se može pristupiti i kroz ovaj modul) kojim se vrše određena specifična podešavanja.
Time je za svaki konfiguracioni parametar omogućen unos vrednosti za operatera, firmu klijenta i radnu stanicu. Moguće je definisati da konkretna radna stanica koristi unapred definisan fiskalni uređaj, ili da je podrazumevana godina za firmu „1“ 2015 a za firmu „2“ 2016, ili da operater „Oper“ uvek koristi tekstualnu štampu i slično. Ukoliko klijent želi da promeni vrednost nekog konfiguracionog parametra, potrebno je da selektuje željeni parametar i klikne na dugme „Dodaj vrednost“ nakon čega će se odabrani parametar pojaviti u desnom delu forme. Nakon toga se izborom Entiteta („Operater“, „Firma“, „Radna stanica“), unosi vrednost entiteta kao i vrednost parametra.

Broj i vrsta ovih podešavanja je opsežan, navodimo samo pojedine primere:

 • Klijent koristi internet VPN konekciju
 • Podrazumevana godina
 • Podrazumevani DOC/XLS program (Microsoft Excel/Word, Open Office Calc/Writer)
 • Vrsta štampe Tekstualna/Grafička
 • Zaokruženje na 2 decimale kod nabavke
 • Prikaz količina na 3 decimale
 • Podešavanja vezana za Obračun nabavke u različitim tipovima objekata
 • Podešavanja vezana za ovlašćenja operaterima BS POS-a
 • Podešavanja vezana za podešavanja fiskalnih uređaja u okviru BS POS-a
 • Podešavanja koja se odnose na funkcije u okviru Specifičnih podsistema
 • Specifična ovlašćenja koja se odnose na ažuriranje šifarnika artikala, promene cene artikala
 • Ulaz u formu šifarnika operatera
 • Izmene naloga drugog operatera
 • Ulaz u formu obračuna zarada
 • Podešavanja vezana za fontove u tabelama i menijima

 

Nova poslovna godina i sve funkcije vezane za ovu problematiku su izvedene potpuno automatski tako da nema potrebe za nikakvom "našom" interevencijom na kraju i/ili početku poslovne godine. U modulu administracije, u okviru funkcije Nove poslovne godine implementirane su sve potrebne funkcije, tako da je za otvaranje nove poslovne godine i prenos stanje potrebno svega nekoliko klika mišem. Otvaranje nove poslovne godine, prenos opštih podataka, prenos robnog stanja po objektima, prenos rezervacija po objektima, prenos nezatvorenih avansnih računa, prenos finansijskog knjigovodstva, prenos početnog stanja finansijskih računa, prenos nezatvorenih servisnih naloga, prenos stanja kupaca fizičkih lica iz POS-a (deponovani čekovi građana), prenos podataka kadrovske evidencije.

Arhiviranje/Backup podataka funkcija u okviru modula Administracija, koja se odnosi na zaštitu podataka. Klijent sam bira vrstu Backup-a u zavisnosti od delatnosti firme. Osim lokalnog arhiviranja, klijent može arhivirati svoje podatke na serveru BizniSoft-a jednostavnim unosom lozinke, što dodatno obezbeđuje podatke naših korisnika. Kroz formu Backup-a, klijent može automatski da pošalje bazu Call centru ili našoj tehničkoj podršci.

 

 

EKRANSKI PRIMERI


Konfiguracioni parametriArhiviranje podataka - BackUpŠifarnik operatera


Prenos podataka - Nova poslovna godinaUvoz / Izvoz podataka iz bazeProvera integriteta podataka

 

Restoranski režim

U restoranskom režimu moguće je definisati prostore u objektu i rasporediti stolove u prostoru.

stolovif3 tumb    prostor1 tumb    stocici tumb

Klikom na sto otvara se forma za unos artikala sa narudžbine. Tu možemo videti koji sto je aktivan i koji operater unosi narudžbinu. Narudžbina za sto se može dopunjavati neograničen broj puta pri čemu se menja boja stavki narudžbine. Klilkom na dugme STOLOVI vraćamo se na prostor i stolove. Stolovi obeleženi crvenom bojom su zauzeti.

sto pos tumb    stocici tumb

U restoranskom režimu je moguće spajati i razdvajati narudžbine kao i pojedinačne stavke sa narudžbine (prebaciti na drugi sto). Detaljnije objašnjenje restoranskog režima možete preuzeti OVDE. Kontaktirajte nas ukoliko su vam potrebne slike brzih tastera restoranskog režima (obzirom da smo ih mi već obradili i prilagodili potrebama BizniSoft POS-a).

raz nar tumb    raz nar1 tumb

Dodaci
Ukoliko u narudžbinu unesemo artikal uz koji idu dodaci-prilozi (npr. pljeskavica), dobijamo mogućnost da dodamo i priloge tom artiklu. Klikom na dugme "Dodaci" otvoriće se nova forma u kojoj možemo videti raspoložive dodatke tog artikla sa leve strane, i dodeljene dodatke u tabeli sa desne strane.

 

pos dod tumb    pos dod1 tumb

Finansijsko poslovanje predstavlja glavni modul BizniSoft-a u koji dolaze sva automatska knjiženja iz ostalih podsistema. Ovim modulom je pokrivena glavna knjiga kao i sve zakonom propisane pomoćne poslovne knjige (Knjiga primljenih računa, Knjiga izlaznih računa i sl.). Veliki broj predviđenih polja u finansijskom prometu glavne knjige, zadovoljiće potrebe i najzahtevnijih privrednih subjekata. Pored analitke, kao jedno od obeležja računa u glavnoj knjizi, svaki konto se može (ali ne mora) voditi po mestima i/ili nosiocima troškova u cilju detaljnijeg i tačnijeg izveštavanja i u tom smislu je moguće svaku stavku "razbiti" po mestima i/ili nosiocima troškova, kao i po unapred definisanim ključevima za raspodelu. Mesta i nosioci troška su interni šifarnici koje održava sam klijent. Pored toga, svakom zapisu u finansijskom moguće je dodeliti dokumenat vezu (za kasnije ručno ili automatsko zatvaranje stavki po veznom dokumentu), eksterni dokumenat, i još mnoga druga obeležja.

U okviru Finansijskog poslovanja je implenetirana funkcija Obrade izvoda u elektronskom formatu dobijena od nekih e-banking aplikacija. Trenutno su podržani programi: Halcom, FxClient, OfficeBanking i Sito doo Ebank. Pravila za automatsko knjiženje uvezenog izvoda određuje sam klijent. Ovo je jako zgodna funkcija za firme sa velikim dnevnim izvodom i/ili knjigovodstvene agencije sa velikim brojem klijenata.

Iako je moguć tzv. "ručni" unos naloga glavne knjige, prilikom razvoja aplikacije trudili smo se da automatizujemo većinu poslovnih procesa i dokumenata, koji za rezultat mogu imati neko knjiženje u glavnoj knjizi. U skladu sa tim, dostupne su i pojedine funkcije automatskog formiranja naloga za glavnu knjigu, na primer: Račun troškova - Formiranje naloga GK na osnovu računa i knjiženje u Knjizi primljenih računa uz mogućnost automatskog zatvaranja jednog ili više eventualno prethodno primljenih avansnih računa ili samo dela avansnog računa, čak i mnogi drugi kompleksniji primeri: Prijem fakture za nefakturisanu robu na osnovu koje je u prethodnom periodu kreirana kalkulacija uz automatsko zatvaranje eventualnog avansnog računa ili dela avansnog računa i zatvaranje jedne ili više fakture nefakturisane robe ili dela fakture i slično.

U ovom modulu je implementirana i kompletna PDV evidencija u skladu sa aktuelnim Pravilnikom o oblikusadržini i načinu vođenja evidencije o PDV ("Sl.glasnik RS", br.120/2012) koja se sastoji iz Knjige Primljenih i Knjige izdatih računa, PP PDV prijave, Promet PDV Evidencije i sl. U programu je implementirama i automatska provera da li se knjiga primljenih računa slaže sa adekvatnim kontima primljenog PDV-a (grupa 27) i adekvatnim kontima izdatog PDV-a (grupa 47). Kompleksnom proverom integriteta podataka, može se utvrditi i da li se slaže robno i finansijsko stanje objekta, robno i KEP knjiga, finansijsko i KEP knjiga.

Funkcije Blagajničkog poslovanja obuhvataju sve moguće uplate i isplate koje se vrše u blagajni firme. Podržan je nograničen broj blagajničkih transakcionih sredstava (novac - gotovina, čekovi, bonovi za gorivo, poklon čestitke i slično) i neograničen broj transakcija uplata i isplata kao i štampa priznanca, naloga "naplatite" i "isplatite", blagajničkog dnevnika po transakcionim sredstvima i slično.

U okviru finansijskog modula, nalazi se funkcija Obrada dnevnih pazara koja je neophodna za firme koje ne koriste BizniSoft POS u svojim maloprodajnim objektima. Jednostavnim unosom podataka sa dnevnog fiskalnog izveštaja (Iznos pazara po poreskim stopama i tarifama) i podataka sa preseka stanja (gotovina, čekovi, kartice) kao i unosom eventualnih virmanskih računa izdatih u maloprodaji, automatski će se proknjižiti pazar u svim pripadajućim podsistemima: finansijsko, KEP knjga i Knjiga izdatih računa.

Pored mnogobrojnih funkcija koje ovaj modul sadrži, ovde ćemo pomenuti funkciju Obračuna razlike u ceni i formirane adekvatnog naloga, Obračuna PDV-a i formiranje naloga (zatvaranje konta grupe 27 i 47), Formiranje naloga za utvrđivanje finansijskog rezultata (preko klase 7), obračun kursnih razlika, Isplata poljoprivrednom proizvođaču (uz mogućnost proporcionalog odbitka PDV-a), formiranje svih propisanih finansijskih izveštaja (Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Statistički aneks, Izveštaj o promenama na kapitalu) i mnogih drugih.

EKRANSKI PRIMERI


Kontni plan firmeObrada naloga za glavnu knjiguPDV Evidencija


Isplata poljoprivrednom proizvođačuBlagajničko poslovanjeIzveštaji iz finansijskog poslovanja


Obrada dnevnih pazaraIzvoz PDV Obrasca u XMLPropisani finansijski izveštaji

 

Rad na maloprodajnom mestu sa povezanim fiskalnim uređajem (fiskalne kase i fiskalni štampači) pokriveni su programom BizniSoft POS. Iako je ovom programu moguće pristupiti kroz modul robno-trgovinskog poslovanja, iz praktičnih razloga smo ga izdvojili kao poseban program koji se instalira u START meniju operativnog sistema (uslov za ovo je da klijent odabere BizniSoft POS prilikom standardne instalacije programa). Uslov za korišćenje ovog programa je da posedujete fiskalni štampač ili fiskalnu kasu koja može da radi u režimu fiskalnog štampača i da je isti povezan adekvatnim interfejsom sa lokalnim računarom. Za vezu sa fiskalnim uređajima se u principu koriste vezni programi (drajveri) koje isporučuje proizvođač, a kada takav drajver ne postoji, koriste se programi drugih proizvođača (MetaData, Wings i slično). Trenutno su podržani sledeći uređaji koji rade po Zakonu o fiskalnim kasama na teritoriji Srbije i Crne Gore:

 • Štampač GALEB MP-550 (drajveri BS FISCAL, Wings i MetaLink/MetaData)
 • Štampač INT Raster MP-600 (drajver BS FISCAL)
 • Štampač GALEB GP-550 (drajver Galeb GP550)
 • INT Raster kase: DP-05, DP-25, DP-35 (drajver BS FISCAL)
 • Štampač Comtrade ST-200 (drajveri Fiscal28, Wings i HCP)
 • Fiskalna kasa Comtrade One/One-P (drajveri Fiscal28, Wings i HCP)
 • HCP fiskalne kase Integra i Best (drajver HCP)
 • HCP fiskalni štampač Flexi i P2DS (drajver HCP)
 • EI Informatika fiskalne kase Colibri/Compact/Favorite (drajver EI PosLink)
 • EI Informatika fiskalni štampač Parnter (drajver EI PosLink)
 • Fiskalna kasa EURO-500T Handy (drajver Elcom)
 • Fiskalna kasa Telefonija Bingo (drajver Wings)
 • Fiskalna kasa Intracom CR401 (drajver Intracom)
 • Fiskalni štampač Geneko SuperCash S (drajver SCLink)
 • Ostali fiskalni uređaji podržani drajverom WingsFiscal (Vento, IskraS29, Infoteh, Epson T260)
 • Fiskalni štampač Tremol FP-05 (drajver DLL ZfpLib) - Crna Gora
 • Fiskalni štampač BMC-Camel (drajver CamelLinker) - Crna Gora

Pored standardnih funkcija neophodnih za izdavanje fiskalnih isečaka, BizniSoft POS ima i sledeće prednosti:
 


 • Podrška za rad sa svim vrstama BarCode čitača
 • Mogućnost izdavanja računa za virmansko plaćanje u maloprodaji sa specifikacijom valuta plaćanja
 • Mogućnost štampanja gotovinskog računa u maloprodaji
 • Mogućnost kreiranja neograničenog broja računa na čekanju
 • Štampa na nefiskalnim POS štampačima (Epson i slični)
 • Restoranski režim (od oktobra 2013)
 • Rad sa RFZO receptima za apotekarske ustanove (od oktobra 2013)
 

Svi podaci se kumuliraju u modulu robno-trgovinskog poslovanja odakle se vrše automatksa knjiženja uz automatsku dnevnu nivelaciju svih artikla za koje je promenjena cena prilikom izdavanja ili dat rabat (dnevno se formira i knjiži jedna nivelacija sa svim stavkama sa promenjenim cenama ili artiklima vezanih za POS akciju: trenutno podržane POS akcije su: "Svaki n-ti kupac za period", "Popust za atribut za period" i "Popust za sve artikle za period"). 

 

EKRANSKI PRIMERI


pos ekran tumbracun cekanje tumbbrzitast thumb


stocici th tn pos virmanski racuniDeponovani čekovi fizičkih lica